Πρόσληψη αποφοίτου λυκείου για πρακτική εκπαίδευση στα σχολεία

Κοινοποιήστε το άρθρο

images (8)Ο Ειδικός Λογαριασµός του Πανεπιστηµίου Κρήτης ενδιαφέρεται να συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου µε ΚΑ 3450 και τίτλο «Υποέργο 5 Υλοποίηση πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ – εργασίες αρµοδιότητας Πανεπιστηµίου Κρήτης», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, :

Αντικείµενο έργου: Συµµετοχή στην υλοποίηση του Υποέργου 5 της πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ και στις δράσεις:
• ∆ράση Α7: Παροχή υπηρεσιών επιτόπιας τεχνικής υποστήριξης και πρακτικής εκπαίδευσης σε σχολεία Α’ και Β’θµιας, και παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και πρακτικής εκπαίδευσης από απόσταση σε σχολεία στην περιοχή ευθύνης του ΠΚ (Επιτόπια και από απόσταση τεχνική υποστήριξη των νέων και των υφιστάµενων υποδοµών ΤΠΕ, που αποκτούν τα σχολεία στα πλαίσια του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, στη γεωγραφική περιοχή Π. ΚΡΗΤΗΣ)

• ∆ράση Α8: Σεµινάρια εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης και παροχή υπηρεσιών πρακτικής εκπαίδευσης εξ” αποστάσεως (Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης για τη γεωγραφική περιοχή Π. ΚΡΗΤΗΣ)

Προϋπολογισµός αµοιβής ανατιθέµενου έργου:12.195,12€ καθαρό ποσό, 2.804,88€
ΦΠΑ, Σύνολο:15.000,00€
∆ιάρκεια σύµβασης: 10 µήνες
Τόπος εκτέλεσης έργου: Ρέθυµνο
Επιθυµητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Ιούνιος 2014
Επισηµαίνεται ότι είναι δυνατή, µέσα στα πλαίσια του έργου, η παράταση της χρονικής διάρκειας της σύµβασης έργου ή η επέκταση του φυσικού ή οικονοµικού αντικειµένου της.

Απαραίτητα προσόντα:
• Απολυτήριο λυκείου ή µεταλυκειακό τίτλο σπουδών
• Εµπειρία σε υποστήριξη υποδοµών και υπηρεσιών ΤΠΕ
• Καλή γνώση αγγλικών (lower ή αντίστοιχο)
• Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άρρενες υποψηφίους

Οι ενδιαφερόµενοι (µόνο φυσικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους στα γραφεία της Γραµµατείας του Ειδικού Λογαριασµού στη διεύθυνση Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ειδικός Λογαριασµός, Πανεπιστηµιούπολη Βουτών, Κτίριο ∆ιοίκησης, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Κρήτης, υπόψη κ. Θωµάκη Ζαφείρη τηλ: 2810393166 µέχρι και τις 16-06-2014 και (ώρα 14:30), είτε σε σφραγισµένο φάκελο.

Πηγή: paideia-ergasia.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *