80 προσλήψεις στο Δήμο Κέρκυρας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 61

images38-300x135Ο Δήμος Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα (80) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κέρκυρας  που εδρεύει στην Κέρκυρα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων. Οι θέσεις είναι:

  • 80 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α, Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, προϊσταμένης τμήματος ανθρώπινου δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2661362775 & 2661362776).

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014.

Ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Υπάλληλο ζητούν τα ATTICA
Προηγούμενο άρθρο
20 πωλητές στην εταιρεία Condatel
Μενού