27 θέσεις στο Δήμο Λαυρεωτικής

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 40

images (18)Ο ∆ήµος Λαυρεωτικής ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Λαυρεωτικής, που εδρεύει στο Λαύριο Αττικής  και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

  • 101 ∆ήµος Λαυρεωτικής Λαύριο ∆Ε28 Χειριστών µηχανηµάτων έργου (οµάδας Β΄ τάξης ∆΄) 8 µήνες 3
  • 102 ∆ήµος Λαυρεωτικής Λαύριο ∆Ε28 Χειριστών µηχανηµάτων έργου (οµάδας Ζ΄ τάξης Γ΄) 8 µήνες 1
  • 103 ∆ήµος Λαυρεωτικής Λαύριο ∆Ε28 Χειριστών µηχανηµάτων έργου (οµάδας Γ΄ τάξης Γ΄) 8 µήνες 1
  • 104 ∆ήµος Λαυρεωτικής Λαύριο ∆Ε29 Οδηγών απορριµµατοφόρου (µε άδεια Γ+Ε κατηγορίας και µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 µήνες 5
  • 105 ∆ήµος Λαυρεωτικής Λαύριο ∆Ε29 Οδηγών απορριµµατοφόρου (µε άδεια Γ’ κατηγορίας χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 µήνες 5
  • 106 ∆ήµος Λαυρεωτικής Λαύριο ΥΕ Εργατών καθαριότητας (πλήρωµα απορριµµατοφόρου) 8 µήνες 12

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1, Τ.Κ.19500 Λαύριο Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιοίκησης/Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κ.κ. Γκίκα Φώτη, Μπαράτατζη Νιόβης (τηλ. επικοινωνίας: 2292320152-140). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού (∆Ε ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών επιτρέπεται µόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ∆Ε που µπορεί να καλυφθούν επικουρικώς µε εµπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιµοποιήσει µία µόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίµησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του δήµου Λαυρεωτικής, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και όλες τις πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Summer Camp 2014 στο Μουσείο Συναισθημάτων
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στα Public
Μενού