45 θέσεις εργασίας στο Ρέθυμνο

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 70

121-300x225Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά σαράντα πέντε (45) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Ρεθύµνης, που εδρεύει στο Ρέθυµνο και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

 • 101 ∆ήµος Ρεθύµνης Ρέθυµνο  ∆Ε Οδηγών απορριµµατοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 µήνες 3
 • 102 ∆ήµος Ρεθύµνης Ρέθυµνο ∆Ε Οδηγών απορριµµατοφόρων (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 µήνες 6
 • 103 ∆ήµος Ρεθύµνης Ρέθυµνο ∆Ε Οδηγών απορριµµατοφόρων (ελκυστήρα επικαθήµενου) (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 µήνες 1
 • 104 ∆ήµος Ρεθύµνης Ρέθυµνο ∆Ε Οδηγών απορριµµατοφόρων (φορτηγού ανατρεπόµενου) (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 µήνες 1
 • 105 ∆ήµος Ρεθύµνης Ρέθυµνο ΥΕ Εργατών (συνοδοί απορριµµατοφόρων) 8 µήνες 16
 • 106 ∆ήµος Ρεθύµνης Ρέθυµνο ΥΕ Εργατών (οδοκαθαριστές) 8 µήνες 12
 • 107 ∆ήµος Ρεθύµνης Ρέθυµνο ∆Ε Χειριστών µηχανηµάτων έργων (καλαθοφόρου) (οµάδας Γ΄ τάξης ∆΄) 8 µήνες 2
 • 108 ∆ήµος Ρεθύµνης Ρέθυµνο ∆Ε Χειριστών µηχανηµάτων έργων (εκσκαφέα – φορτωτή) (οµάδας Β΄ τάξης Γ΄) 8 µήνες 1
 • 109 ∆ήµος Ρεθύµνης Ρέθυµνο ∆Ε Χειριστών µηχανηµάτων έργων (εκσκαφέα – φορτωτή) (οµάδας Β΄ τάξης ∆΄) 8 µήνες 1
 • 110 ∆ήµος Ρεθύµνης Ρέθυµνο ∆Ε Οδηγός γεωργικού ελκυστήρα 8 µήνες 1
 • 114 ∆ήµος Ρεθύµνης Ρέθυµνο ∆Ε Χειριστής µηχανηµάτων έργου (φορτωτή) (οµάδας Ε΄ τάξης Γ΄) (Υπηρεσία νεκροταφείου) 8 µήνες 1

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ  ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Ρεθύµνης, Λεωφ. Κουντουριώτου 80, Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Μαρινάκη και κας Παλιάτσιου (τηλ. επικοινωνίας: 28313-41205/352).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κατεβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση με ΑΔΑ: ΒΙΥ1Ω1Ψ-ΥΨΛ κάνοντας κλικ εδώ

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μενού