61 θέσεις εργασίας στο Δήμο Χαλανδρίου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 42

images (4)Ο Δήμος Χαλανδρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα ενός (61) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Χαλανδρίου που εδρεύει στο Χαλάνδρι  και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 15
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ (ΟΜΑΔΑΣ Ι” ΤΑΞΗΣ Β” ) 2
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΟΜΑΔΑΣ Β” ΤΑΞΗΣ Γ’) 1
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ (ΟΜΑΔΑΣ Ι” ΤΑΞΗΣ Γ” ) 1
ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 42

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι, ΤΚ 152 34, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τμήμα Διαχείρισης Ιδ. Δικαίου Προσωπικού,  (τηλ. επικοινωνίας: 2132023870-865).

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Εβδομάδα Πρόληψης Υγείας έως και την Παρασκευή 6 Ιουνίου από τον Όμιλο Υγεία
Προηγούμενο άρθρο
Έρχονται ελαφρύνσεις στις δόσεις δανείων
Μενού