Θέσεις εργασίας στη Νάξο

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 76

αρχείο λήψης (8)Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.» Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  ενός (1) ατόμου κλάδου ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμου για τον 1ο Παιδικό Σταθμό και ενός (1)ατόμου κλάδου ΔΕ32 Μαγείρων για τον 2ο Παιδικό Σταθμό για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών,  με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα, ύστερα από την υπ΄ αριθ. 55/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , η οποία κρίθηκε ότι, έχει ληφθεί νόμιμα, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 37009 3/6/2014 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου .

  • 101 2ος Παιδικος Σταθμος  Δήμου Νάξου Χώρα Νάξου ΔΕ32 Μαγειρών Από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι της 31/7/2014     1
  • 102 1ος Παιδικός Σταθμός  Δήμου Νάξου Χώρα Νάξου ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων Από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι της 31/7/2014 1

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα(καταδίκη, υποδικία , δικαστική συμπαράσταση )

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση τους θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑA ΠΡΟΣΟΝΤΑA (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) νομίμως επικυρωμένα
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν 3584/2007)
4. Πιστοποιητικό εντοπιότητας
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου.
7. Υπεύθυνη δήλωση προϋπηρεσίας.

Για όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε κλικ εδώ

 

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
3ος Διαγωνισμός Εφαρμοσμένης Ερευνας και Καινοτομίας
Προηγούμενο άρθρο
Προσλήψεις διδακτικού προσωπικού στη σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών
Μενού