Θέσεις εργασίας στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 46

αρχείο λήψης (11)Ο ∆ήµαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης διάρκειας, συνολικά τριάντα (30) ατόµων για την αντιµετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας – Περιβάλλοντος του ∆ήµου  κατά ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων , µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

  • 101 ∆ήµος Πυλαίας – Χορτιάτη ∆/νση Καθαριότητας – Περιβάλλοντος Πανόραµα ∆Ε Οδηγών Φορτηγών µε Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου.∆ύο (2) µήνες 5
  • 102 ∆ήµος Πυλαίας – Χορτιάτη ∆/νση Καθαριότητας – Περιβάλλοντος Πανόραµα ∆Ε Χειριστές Φορτωτή – Εκσκαφέα ∆ύο (2) µήνες 1
  • 103 ∆ήµος Πυλαίας – Χορτιάτη ∆/νση Καθαριότητας – Περιβάλλοντος Πανόραµα ∆Ε Χειριστές ∆ιαξονικού Γεωργικού Ελκυστήρα ∆ύο (2) µήνες 2
  • 104 ∆ήµος Πυλαίας – Χορτιάτη ∆/νση Καθαριότητας – Περιβάλλοντος Πανόραµα ΥΕ Εργάτες – τριες Γενικών Καθηκόντων ∆ύο (2) µήνες 22

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας.

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν, τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας.
2) Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από πράξη αναγνώρισης από τον κατά περίπτωση αρµόδιο φορέα (∆ΙΚΑΤΣΑ κ.λ.π.), άλλως δεν λαµβάνονται υπόψη.
Όσοι είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής προσκοµίζουν υποχρεωτικά και την επίσηµη µετάφραση του τίτλου σπουδών από το Υπουργείο Εξωτερικών. Εάν πρόκειται για τίτλο σπουδών ∆ευτεροβάθµιας Γενικής Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, η µετάφραση αυτή θα συνοδεύεται από πιστοποίηση ισοτιµίας µε τίτλο ∆ευτεροβάθµιας Γενικής Εκπαίδευσης της ηµεδαπής, που εκδίδεται από τις κατά τόπους διευθύνσεις ή γραφεία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Εάν πρόκειται για τίτλο σπουδών ∆ευτεροβάθµιας Τεχνικής Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, η µετάφραση αυτή θα συνοδεύεται από πιστοποίηση ισοτιµίας µε τίτλο ∆ευτεροβάθµιας Τεχνικής Εκπαίδευσης της ηµεδαπής που εκδίδεται από τον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).
Το απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου αποτελεί τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εφόσον αποκτήθηκε µέχρι και το έτος 1980. Από το έτος 1981 και εντεύθεν, τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης αποτελεί το απολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου.
3) Για την απόδειξη της αντίστοιχης εµπειρίας, µετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια ασφάλισης και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ο χρόνος και η ειδικότητα απασχόλησης. Οι µισθωτοί του δηµοσίου τοµέα µπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια απασχόλησης.
4) Φωτοαντίγραφα της άδειας οδήγησης, του ψηφιακού ταχογράφου, των αδειών που απαιτούνται για τους χειριστές φορτωτών εκσκαφέων και γεωργικών ελκυστήρων όπως περιγράφονται παραπάνω.

Η ανακοίνωση του δήμου εδώ

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
1500 δωρεάν εισιτήρια σε ανέργους για παραστάσεις στο Ηρώδειο
Προηγούμενο άρθρο
“Product Design Summer Camp” από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Μενού