29 προσλήψεις στη Δημοτική Εμπορική Τουριστική Επιχείρηση Καλαμαριάς

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 74

images (7)Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑ, που εδρεύει στην Καλαμαριά ΘεσσαλονίκηςΟι θέσεις:

  • 2 ΔΕ ΜΠΑΡΜΑΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (40 ώρες εβδομαδιαία)
  • 3 ΔΕ ΜΠΑΡΜΑΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (25 ώρες εβδομαδιαία)
  • 10 ΔΕ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (40 ώρες εβδομαδιαία)
  • 1 ΔΕ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (25 ώρες εβδομαδιαία)
  • 4 ΔΕ ΤΑΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (40 ώρες εβδομαδιαία)
  • 2 ΔΕ ΨΗΤΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (25 ώρες εβδομαδιαία)
  • 1 ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (25 ώρες εβδομαδιαία)
  • 4 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (40 ώρες εβδομαδιαία)
  • 2 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (25 ώρες εβδομαδιαία)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου Καλαμαριάς στην ακόλουθη διεύθυνση: Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55132, απευθύνοντας την υπόψιν κας Δέσποινας Μαυρομμάτη (τηλ. επικοινωνίας: 2313314241). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πως θα μειώσετε τον φόρο με έξοδα και δαπάνες
Προηγούμενο άρθρο
Διεθνές συνέδριο για την πνευματική ιδιοκτησία
Μενού