37 προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 32

images (1)Η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου εργατοτεχνικού προσωπικού ΥΕ τριάντα επτά (37) συνολικά ατόµων στις ελαιοκοµικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς.

Από τους παραπάνω, δεκαεπτά (17) άτοµα θα πραγµατοποιήσουν µέχρι 34 ηµεροµίσθια, και είκοσι (20) άτοµα µέχρι 60 ηµεροµίσθια, από την ηµεροµηνία πρόσληψης και µέχρι 30-11-2014.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ειδικότερα µε την αίτησή του πρέπει να υποβάλει :

1. Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή των κρισίµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιµων σελίδων του ατοµικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ηµεροµηνία γέννησης πρέπει να προσκοµισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.

2. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης, από τον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα.

3. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό ∆ήµου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή τους κατάσταση ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρµόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόµενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.ΠΕ.). Αρκεί η προσκόµιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναµφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα.

Για τις ειδικότητες κατά αριθµό ατόµων και ηµεροµισθίων καθώς και για όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε κάντε κλικ εδώ 

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Αλλαγές στους κανόνες των κυλικείων στις οργανωμένες πλαζ
Προηγούμενο άρθρο
13 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λίμνου
Μενού