∆ιευκρινιστικές απαντήσεις σχετικά με ερωτήματα που αφορούν στην υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Πιλοτική ∆ράση «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου»

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 55

αρχείο λήψης (11)Αναφορικά με το καθεστώς de minimis για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις επισημαίνεται ότι για την υλοποίηση του προγράμματος και για όλες τις δαπάνες και ενέργειες του επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου ισχύουν οι όροι και οι περιορισμοί του Κανονισμού Ενισχύσεων ήσσονος σημασίας 1407/2013 (De minimis aid) για κάθε συμβεβλημένη επιχείρηση ξεχωριστά. Το ύψος της ενίσχυσης του κάθε δικαιούχου (Εμπορικού Συλλόγου) θα επιμεριστεί στους ωφελούμενους ισόποσα και θα καταχωρηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων.

∆ιευκρινίζουμε ότι η συμμετοχή των επιχειρήσεων προϋποθέτει έλεγχο ώστε να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν υπερβεί το όριο των 200.000 € σύμφωνα με του όρους και τους περιορισμούς που θέτει ο Κανονισμός Ενισχύσεων ήσσονος σημασίας 1407/2013, Ο έλεγχος σώρευσης διενεργείται από την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ πριν την έκδοση απόφασης ένταξης.

∆εν απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα των συμβεβλημένων επιχειρήσεων. Συνήθως η απαίτηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας συνοδεύει του φορείς στους οποίους χορηγούνται οι ενισχύσεις και είναι οι ίδιοι άμεσοι λήπτες των ενισχύσεων, ώστε να διαπιστωθεί εάν μπορούν να λάβουν το σύνολο ή μέρος της κρατικής επιχορήγησης. Οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις δεν λαμβάνουν άμεση χρηματοδότηση επομένως δεν απαιτείται να καταθέσουν στα πλαίσια του προγράμματος ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

Όσον αφορά στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθεί ο φορέας κατά την υλοποίηση του προγράμματος αυτές πρέπει να είναι σύμφωνες με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συλλόγου ή του Φορέα, διασφαλίζοντας το εύλογο του κόστους, την αρχή ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας και την απαιτούμενη δημοσιότητα.

Διαβάστε όλες τις διευκρινιστικές απαντήσεις κάνοντας κλικ εδώ

 

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία via antagonistikotita.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Προηγούμενο άρθρο
ΟΑΕΔ – Δελτίο Τύπου για ΝΕΕ Καινοτομία
Μενού