12 θέσεις εργασίας στο δήμο Σαμοθράκης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 39

images-73O Δήμαρχος Σαμοθράκης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δώδεκα  (12) ατόμων, προς κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών πυροπροστασίας και καθαριότητας για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΕ Εργατών/τριών Πυρασφάλειας

 

6

Δεν απαιτείται τίτλος σπουδών

Δύο (2)  μήνες

ΥΕ Εργατών/τριων Καθαριότητας

6

Δεν απαιτείται τίτλος σπουδών

Δύο (2) μήνες

 

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Χρόνος ανεργίας ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)
  • Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
  • Ανήλικα τέκνα (30 μονάδες για καθένα από τα πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο τέκνο)
  • Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

 

ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑ: προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου Σαμοθράκης

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους (έντυπο αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3) θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς και τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων και των λοιπών ιδιοτήτων τους όπως ορίζεται κατωτέρω, όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «27-09-2013» το οποίο επισυνάπτεται της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.

Μετά την έκδοση του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/26.03.2014/τ.Α’) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών  του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.» και ειδικότερα του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων» αυτού, επέρχονται αλλαγές στο οικείο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ), λόγω κατάργησης της υποχρέωσης  επικύρωσης δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Κατεβάστε την Ανακοίνωση του δήμου

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία , samothraki.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
6μηνη πρακτική άσκηση για 70 νέους στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Προηγούμενο άρθρο
Οικονομολόγος στην ABC FACTORS AE στην Αθήνα
Μενού