Θέσεις για τραπεζικούς υπαλλήλους στην Τράπεζα Θεσσαλίας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 38

αρχείο λήψης (8)Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας για να καλύψει τις ανάγκες στελέχωσης των καταστημάτων της προτίθεται να προσλάβει Οικονομικούς Υπαλλήλους στο Νομό Μαγνησίας, στο Νομό Λάρισας (για τις πόλεις Λάρισας, Αγιάς, Ελασσόνας και Φαρσάλων) όπως επίσης και στο Νομό Τρικάλων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ με εξειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τη Λογιστική ή τα Χρηματοοικονομικά.
 • Πτυχίο Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση χρήσης Η/Υ.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε τραπεζικές εργασίες θα ληφθεί υπόψη σαν επιπλέον προσόν.
 • Επικοινωνιακή ικανότητα.
 • Οργανωτική ικανότητα.
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδα.
 • Επιθυμία για μάθηση και εργασία.
 • Ηλικία μέχρι 32 ετών (γεννηθέντες από 06/06/1982 και μετά).
 • Μέλη της Τράπεζας, σύζυγοι μελών, ή συγγενείς μελών Α’ & Β’ βαθμού, που ήταν εγγεγραμμένα πριν την 1η δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, θα λάβουν επιπλέον μόρια στη διαδικασία αξιολόγησης.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕIΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ελληνική εθνικότητα, λευκό ποινικό μητρώο, εκπληρωμένες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και να μην έχουν απαλλαγεί για λόγους υγείας. Οι υποψήφιοι ή τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς τους ή οι σύζυγοί τους θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Νομού Μαγνησίας / Λάρισας / Τρικάλων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣIΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων – αιτήσεων των υποψηφίων, με βάση τα τυπικά προσόντα και σύμφωνα με τις ανάγκες και τα κριτήρια της Τράπεζας σε κάθε νομό, από ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων επιλογής. Με βάση την κατάταξη, τριπλάσιος αριθμό υποψηφίων από τις θέσεις που υπάρχουν διαθέσιμες σε κάθε νομό, θα κληθεί να συμμετέχει στη διαδικασία τεστ. Τα ονόματα θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο της τράπεζας στις 27/06/2014.

Τα τεστ τα οποία θα διεξαχθούν θα συμπεριλαμβάνουν τεστ δεξιοτήτων και προσωπικότητας, γνώσεων Η/Υ, αγγλικής γλώσσας, βασικών θεμάτων στην λογιστική, χρηματοοικονομική ανάλυση, αστικό και εμπορικό δίκαιο. Όσοι επιτύχουν στη φάση αυτή θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από τους συμβούλους.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα συνταχθεί με βάση το συνδυασμένο βαθμό των test και των προσωπικών δεξιοτήτων μέσα από τη συνέντευξη, μία λίστα για τους άνδρες υποψηφίους και μία για τις γυναίκες για κάθε ξεχωριστή τοποθεσία σε σειρά αξιολόγησης, οι οποίες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την τράπεζα για την κάλυψη των αναγκών της.

Όλοι οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν από εξειδικευμένους συμβούλους με τα πιο σύγχρονα συστήματα αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού που εξασφαλίζουν διαφάνεια και αξιοκρατία ως προς τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας μπορεί να επαναπροκηρύξει τις θέσεις, αν δεν προκύψει ικανοποιητικό αποτέλεσμα από την παρούσα διαδικασία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν (ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή) αίτηση και βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία τους στα γραφεία Διοίκησης της Τράπεζας (Μιαούλη 3, 42100, Τρίκαλα, 1ος όροφος).

Η αίτηση θα είναι συμπληρωμένη ιδιοχείρως σε έντυπα της Τράπεζας, στα οποία θα επισυνάπτονται:

 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
 • Απλό φωτοαντίγραφο του Πτυχίου ΑΕΙ.
 • Απλά φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσεων ξένης γλώσσας
 • Απλά φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσεων Η/Υ, εφόσον υπάρχουν.
 • Συμπληρωμένο έντυπο «Ανάλυση Προϋπηρεσίας», εφόσον υπάρχει.
 • Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Πρόσφατη βεβαίωση (εντός του 2014) για την απόδειξη της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου στο Νομό Μαγνησίας / Λάρισας (Λάρισα, Αγιά, Ελασσόνα και Φάρσαλα) / Τρικάλων είτε του ιδίου του υποψηφίου είτε ενός, τουλάχιστον, από τους δύο γονείς του (την οποία θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προμηθεύονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας όπου κατοικούν).

Οι αιτήσεις δε χρειάζονται χαρτόσημο ούτε τα φωτοαντίγραφα επικύρωση. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μέχρι και 20/06/2014 Όσες αιτήσεις αποστέλλονται ταχυδρομικώς θα πρέπει να έχουν σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και 20/06/2014.

Αιτήσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί στο παρελθόν δε θα ληφθούν υπόψη και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν νέες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Τα σχετικά έντυπα χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από τη Γραμματεία της Τράπεζας (Μιαούλη 3, 42100, Τρίκαλα, 10ς όροφος) ή μέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας (www.bankofthessaly.gr).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Η Τράπεζα, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες της, προτίθεται από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, να καλέσει με βάση τη σειρά αξιολόγησης όσους από τους προκρινόμενους υποψηφίους απαιτείται και τη χρονική στιγμή που κρίνει ότι είναι απαραίτητο.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι προκρινόμενοι θα κληθούν από την Τράπεζα για ανάληψη υπηρεσίας αφού προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (πρωτότυπα τίτλων σπουδών, πιστοποιητικό υγείας, απόσπασμα ποινικού μητρώου, δύο συστατικές επιστολές, επίσημα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη μόνιμη κατοικία κ.λπ.) που θα ζητηθούν με τη σχετική πρόσκληση.

Διευκρινίζεται ότι κατά πάγια τακτική της Τράπεζας όλοι οι νέοι υπάλληλοι προσλαμβάνονται με σύμβαση ετήσιας διάρκειας, η οποία στη συνέχεια μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου εφόσον ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στα καθήκοντά τους.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να μην προσλάβει ή και να απολύσει όποιον δηλώσει ψευδή στοιχεία. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να μην προσλάβει όποιον δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για ανάληψη υπηρεσίας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι προσλαμβανόμενοι, ανεξάρτητα από ειδικότητα, θα χρησιμοποιούνται σε όλες τις εργασίες της Τράπεζας (αρχής γενομένης από την θέση του Ταμειολογιστή). Επίσης, θα μπορούν να μετακινούνται και να μετατίθενται ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Αίτηση δε μπορούν να υποβάλουν πρόσωπα που είναι σύζυγοι ή συγγενείς Α” ή Β” βαθμού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τριμελής επιτροπή θα επεξεργάζεται και θα δίνει λύσεις σε θέματα που ίσως προκύψουν καθ” όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και δεν έχουν προβλεφθεί στο παρόν κείμενο.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1994 με στόχο τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της τοπικής αποταμίευσης, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των επαγγελματιών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των οργανισμών της Τοπικής Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
40 θέσεις εργασίας στο Δήμο Εδεσσας
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στη Μη Κυβερνητική Οργάνωση Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
Μενού