10 θέσεις στην Έ Εφορεία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 38

mix-300x199Η Έ Εφορεία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων ανακοινώνει την προκήρυξη πρόσληψης του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του 5ου υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου ΕΣΠΑ «Αποχετευτικά έργα πόλεως Γυθείου» ενταγμένου στο Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», με κωδικό αριθμό 2010 ΣΕ07580085 της ΣΑΕ 0758, για χρονικό διάστημα έως 31-12-2014 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, εξαρτώμενο από τις ανάγκες υλοποίησης του έργου.

  • ΠΕ Αρχαιολόγων Μία (1) θέση Γύθειο Ν. Λακωνίας
  • ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων Μία (1) θέση Γύθειο Ν. Λακωνίας
  • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Μία (1) θέση Γύθειο Ν. Λακωνίας
  • ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών Εφτά (7) θέσεις Γύθειο Ν. Λακωνίας

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή κατά τις  ώρες 09:00 – 13:00, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στο γραφείο της γραμματείας της Ε΄ΕΠΚΑ, στην διεύθυνση Κ. Παλαιολόγου 133 Σπάρτη ΤΚ 23100, υπόψη κας Μπισμπή Ελένης, κας Λυμπεράκη Λαζαράκου Νίκας και κας Βουλούκου Ιωάννας (τηλ. επικοινωνίας: 2731023315) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ(http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠΠΟΑ (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (16-06-14 έως και 20-06-14).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΓΥΘΕΙΟ

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, digitallibrary.yppo.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέση εργασίας στην εταιρεία Καυκάς
Προηγούμενο άρθρο
Συλλογή αιτήσεων επιμορφωτικών σεμιναρίων από τον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Πάρου – Αντιπάρου
Μενού