4 προσλήψεις στην Β ΕΠΚΑ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 40

αρχείο λήψης (4)Πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων του ενταγμένου στο Ε.Π. «Αττική» έργου (ΕΣΠΑ) «ΚΟ2/10 Βελτίωση του οδικού τμήματος κόμβος Ιππικού Κέντρου – Καλύβια – Λαγονήσι – Ανάβυσσος».Οι θέσεις είναι :

  • 1 (ΠΕ) Αρχιτέκτων Μηχανικός
  • 3 (ΥΕ) Ειδικευμένοι Εργάτες

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων), στα γραφεία της Β΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στη διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 98-100, Αθήνα 11741, υπόψη κ. Αρμακόλλα Γεωργίου (Τηλ. Επικοινωνίας 210.3240563, 210.3213122, 210.3216700), εντός προθεσμίας (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠΠΟΤ (www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (δηλ. από 13.6.2014 έως και 19.6.2014).

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Συλλογή αιτήσεων επιμορφωτικών σεμιναρίων από τον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Πάρου – Αντιπάρου
Προηγούμενο άρθρο
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Παραδοσιακή Κεραμική»
Μενού