Πρόσληψη 5 ΠΕ Νηπιαγωγών στο Δήμο Ρεθύμνης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 41

αρχείο λήψης (1)Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόµων για την υλοποίηση της πράξης επιχειρησιακού προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήµου Ρεθύµνης», που εδρεύει στο Ρέθυµνο και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων.

  • 151   Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική  Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης» Ρέθυµνο ΠΕ Νηπιαγωγών . Από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-8-2014,  µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράµµατος – 5 θέσεις

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήµου Ρεθύµνης, Καντανολέοντος 10, Τ.Κ. 741 00 Ρέθυµνο, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας Κουµνά Βασιλείας και κας Παυλάκη Κυριακής (τηλ. επικοινωνίας: 28310 20468 εσωτ.17 και 19).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, c2.rethymno.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Όσα θέλετε να ξέρετε για τις αιτήσεις στο Εμπορικό Ναυτικό
Προηγούμενο άρθρο
3 ναυαγοσώστες στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Μενού