Όσα θέλετε να ξέρετε για τις αιτήσεις στο Εμπορικό Ναυτικό

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 37

αρχείο λήψης (2)Σε 1192 ανέρχεται ο συνολικός αριθμός όσον θα εισαχθούν στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Εμπορικό Ναυτικό μπορεί κάποιος να εισαχθεί εκτός από τις Πανελλαδικές εξετάσεις και με το απολυτήριο του λυκείου. Το 60% των θέσεων δίνεται στους υποψηφίους της Πρώτης Γενικής Σειράς (Πανελλαδικές) και το 40% σε υποψηφίους της Δεύτερης Γενικής Σειράς (Απολυτήριο Λυκείου). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεκδίκηση μιας θέσης στις ΑΕΝ είναι η κατάθεση ηλεκτρονικής αίτησης.

Το news.gr παρουσιάζει πληροφορίες για τα δικαιολογητικά και τα χρονοδιαγράμματα των υποψηφίων των ΑΕΝ.

Κατάθεση ηλεκτρονικής αίτησης

Όλοι οι υποψήφιοι/ες για τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού θα  πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, από τις 13 Ιουνίου,  ηλεκτρονικά ως εξής:

(α) Μέσω της ιστοσελίδας, του ΥΝΑ https://regusr.hcg.gr χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (e-mail) και κωδικό της επιλογής τους κάνουν εγγραφή ως χρήστες στην Υπηρεσία ΧΡΗΣΤΩΝ του ΥΝΑ.

(β) Αφού πραγματοποιηθεί με επιτυχία η εγγραφή αποστέλλεται από την Υπηρεσία, e-mail, το οποίο θα περιέχει σύνδεση προς συγκεκριμένη, διεύθυνση η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί ώστε να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός.

(γ) Στη συνέχεια και με τη χρήση του ενεργού πλέον λογαριασμού τους από την πιο πάνω

διαδικασία, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΝΑ https://eisaen.hcg.gr, συνδέονται , προκειμένου απότην επιλογή «Νέα αίτηση» υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους.

(δ) Μετά την εισαγωγή στη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης και την καταχώρηση όλων των

στοιχείων αυτής παρέχονται οι εξής επιλογές:

1. Προσωρινή αποθήκευση: Όπου επιτρέπεται η μεταβολή των καταχωρηθέντων στοιχείων

2. Υποβολή: Μέσω αυτής της επιλογής, ο υποψήφιος/ια υποβάλει την αίτηση του. Μετά

την «ΥΠΟΒΟΛΗ» δεν επιτρέπεται καμία διόρθωση/μεταβολή στοιχείων από τον υποψήφιο.

3. Ακύρωση: Δίδει τη δυνατότητα ακύρωσης της αίτησης (μόνο πριν το στάδιο της

ΥΠΟΒΟΛΗΣ).

4. Εκτύπωση Αποδεικτικού υποβολής: Η συγκεκριμένη επιλογή γίνεται ενεργή μετά την ΥΠΟΒΟΛΗ της αίτησης και μέσω αυτής ο υποψήφιος δύναται να εκτυπώσει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησης.

Μετά την κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης

Όλοι οι υποψήφιοι μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης οφείλουν να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε ΑΕΝ κανονικά και πλήρη τα δικαιολογητικά τους προκειμένου γίνει αποδεκτή η αίτησή τους.

 Οι υποψήφιοι/ες της ΠΡΩΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας πρέπει να δηλώσουν τις Α.Ε.Ν. στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείο Παιδείας, και επιπλέον πρέπει, έχοντας μαζί τους το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑ να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν., τα πιο κάτω δικαιολογητικά, κανονικά και πλήρη, από την 13.06.2014 . και μέχρι την 10.07.2014 ημέρα Πέμπτη.

  • Γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής
  • Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 με την οποία να

αποδέχεται ότι εφόσον τελικά εισαχθεί σε Α.Ε.Ν., κατά τη διάρκεια του Α΄ διδακτικού εξαμήνου θα εξεταστεί στην κολύμβηση και σε περίπτωση επανεξετάσεων και εκ νέου αποτυχιών θα απομακρύνεται από την Α.Ε.Ν.

  • Φωτοαντίγραφο δελτίου εξεταζόμενου στις Πανελλαδικές εξετάσεις
  • Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του δελτίου τους/της αστυνομικής ταυτότητας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εν λόγω υποψήφιοι σε περίπτωση που επιθυμούν, για την εισαγωγή τους στις ΑΕΝ να συμμετέχουν και στη Δεύτερη Γενική Κατηγορία, υποχρεούνται να καταθέσουν όλα τα αναφερόμενα (και για τις δύο Γενικές κατηγορίες) δικαιολογητικά μία φορά και εντός της προθεσμίας που ισχύει για την Πρώτη Γενική κατηγορία.Δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά για οποιοδήποτε λόγο. Εξαίρεση αποτελεί η υποβολή του απολυτήριου τίτλου,το οποίο μπορεί να κατατεθεί όταν αυτό εκδοθεί και τους χορηγηθεί και οπωσδήποτε όχι αργότερα από την 14.08.2014 ημέρα Πέμπτη και μόνο στην ΑΕΝ στην οποία αρχικώς έχει γίνει αποδεκτή η σχετική αίτηση.

Δικαιολογητικά Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας

Οι υποψήφιοι/ες της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας πρέπει, έχοντας μαζί τους το

αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑ, σύμφωνα με τη διαδικασία του κεφαλαίου Ε, να υποβάλλουν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν., τα πιο κάτω δικαιολογητικά, κανονικά και πλήρη, από την 13.06.2014 και μέχρι την 14.08.2014 ημέρα Πέμπτη.

  • Γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής
  • Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 με την οποία να

αποδέχεται ότι εφόσον τελικά εισαχθεί σε Α.Ε.Ν., κατά τη διάρκεια του Α΄ διδακτικού εξαμήνου θα εξεταστεί στην κολύμβηση και σε περίπτωση επανεξετάσεων και εκ νέου αποτυχιών θα απομακρύνεται από την Α.Ε.Ν.

  • Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του δελτίου του/της αστυνομικής ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό Θαλάσσιας Υπηρεσίας
  • Τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας. (εφ’ όσον υπάρχει).

Όσοι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες καταθέτουν πρόσθετα δικαιολογητικά υποψήφιων ειδικών κατηγοριών όλων των γενικών κατηγοριών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην προκήρυξη

Πηγή: news.gr, Καλόγηρος Βασίλειος

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
14 προσλήψεις στην Περιφέρεια Κρήτης
Προηγούμενο άρθρο
Πρόσληψη 5 ΠΕ Νηπιαγωγών στο Δήμο Ρεθύμνης
Μενού