16 προσλήψεις στο Δήμο Μυκόνου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 43

images (22)Ο Δήμος Μυκόνου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, στο Δήμο Μυκόνου, που εδρεύει στη Μύκονο Ν. Κυκλάδων και  συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων , με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν  πρόσθετα) προσόντα.

  • 101 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Μύκονος ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ(με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 7 μήνες 2
  • 102 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Μύκονος ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ(χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 7 μήνες 2
  • 103 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Μύκονος ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Οδοκαθαριστές) 7 μήνες 4
  • 104 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Μύκονος ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Πλήρωμα Απορριμματοφόρου )  7 μήνες 8

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μυκόνου, Παραλία Μυκόνου, Τ.Κ. 84600  Μύκονος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κυρίου Θεοδώρου (τηλ. επικοινωνίας: 22890 28411).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Όλη η Ανακοίνωση εδώ

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

 

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
5 προσλήψεις στο Νομισματικό Μουσείο
Προηγούμενο άρθρο
Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού – Ολόκληρη η απόφαση σε ΦΕΚ
Μενού