215 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά

Κοινοποιήστε το άρθρο

workers-1-1024x982-300x287Ο Δήμαρχος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά διακοσίων δεκαπέντε (215) ατόµων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, στο ∆ήµο Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων, µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα :

  • 101 ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (∆/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης) Πειραιάς ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8 µήνες 150
  • 102 ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (∆/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης) Πειραιάς ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 µήνες 35
  • 103 ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (∆/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης) Πειραιάς ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 µήνες 15
  • 104 ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (∆/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης) Πειραιάς ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΄ΕΡΓΟΥ (Οµάδας Γ΄ Τάξης Γ΄) 8 µήνες 5
  • 105 ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (∆/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης) Πειραιάς ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΄ΕΡΓΟΥ (Οµάδας Β΄ Τάξης ∆΄) 8 µήνες 5
  • 106 ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (∆/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης) Πειραιάς ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΄ΕΡΓΟΥ (Οµάδας Ι΄ Τάξης Γ΄)  8 µήνες 5

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ.: 185 35, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6οςόροφος. Γραφείο 12, υπόψιν κας Χατζηνικολάου Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας: 213 2022249-50-56), από  17-06-2014 έως και 26-06-2014.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κατεβάστε ολόκληρη την Ανακοίνωση

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *