5 προσλήψεις στην Αρχαία Κόρινθο

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 182

0083a22a4537f1fa12a6bfdca1f73753_L-300x225Πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού για το «ερευνητικό πρόγραμμα στην Αρχαία Φενεό».Οι θέσεις είναι:

  • 5 ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: ΛΖ ΕΠΚΑ, Αρχαία Κόρινθος 20007 υπόψιν κας Βέργου ή κας Πάνου (τηλ. επικοινωνίας: 2741032650) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (18/06/2014 έως τις 24/06/2014).

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Αύξηση των κονδυλίων για αλιεία και υδατοκαλλιέργειες το 2014-2020
Προηγούμενο άρθρο
Απεργία στα νοσοκομεία την Τετάρτη
Μενού