Διδακτικό Προσωπικό στη Σχολή Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης της ΕΛΑΣ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 35

αρχείο λήψης (2)Προκήρυξη Θέσεων για το Διορισμό Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α. ) Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για το Εκπαιδευτικό Έτος 2015.

Διδακτικό προσωπικό (τακτικό – αναπληρωματικό)

Εκπαιδευτικών Σειρών του έτους 2015, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων, ανάλογα με το 

αντικείμενο αρμοδιότητας της κάθε Υπηρεσίας , ως ακολούθως:

ΘΕΣΕΙΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩ 

ΜΑΤΙΚΟΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ -ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1.Πολιτική Άμυνα της Χώρας. 1 2
2.Διάρθρωση Υπηρεσιών Πολιτικής Άμυνας. 1 2
3.Διάρθρωση, Οργάνωση και Συγκρότηση Μονάδων Πολιτικής Άμυνας. 1 2
4.Πολιτική Επιστράτευση Απαλλαγές, Εξαιρέσεις. 1 2
5. Αναστολές κατατάξεως Εφέδρων σε επιστράτευση. 1 2
6.Αυτοπροστασία- Κοινότητες Αυτοπροστασίας. 1 2
7.Κέντρα Πολεμοπαθών και βομβοπλήκτων. 1 2
8.Στοιχεία Ατομικής θεωρίας και Πυρηνικής Ενέργειας. 1 2
9.Ατομικός, Ραδιολογικός, Βιολογικός και Χημικός Πόλεμος . 1 2
10.Σύστημα Αναφορών Πυρηνικών Εκρήξεων. 1 2
11.Οδηγίες περί επιθεωρήσεων Υπηρεσιών Πολιτικής Άμυνας. 1 2
12.Πρώτες Βοήθειες. 2
13.Ψυχολογικές Επιδράσεις από Ατομικό, Ραδιολογικό, Βιολογικό και Χημικό Πόλεμο . 1 2
14.Συναγερμός εξ εχθρικής από αέρος απειλής και Ραδιενεργών Καταλοίπων. ( Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης Άμαχου Πληθυσμού ) 2
15.Αραίωση Αμάχου πληθυσμού. 1 2
16. Καταφύγια · Ορύγματα. 1 2
17.Συσκότιση – Τεχνική Απόκρυψη – Παραλλαγή. 1 2
18.Γενικά περί Ραδιενεργού Διασποράς. 1 2
19.Ραδιολογικά Όργανα – Ραδιολογική Ανίχνευση. 1 2
20.Ψυχολογικές Επιχειρήσεις, Διαφώτιση Αμάχου πληθυσμού. 1 2
21.Πάλη κατά του πυρός ( Πολιτική Άμυνα και Πυροσβεστικό Σώμα. Πρόληψη και καταστολή Πυρκαγιών ). 1 2
22.Στοιχεία τοπογραφίας – Πυξίδες – Διόπτρες. 1 2
23.Αναγνώριση και επισήμανση μη εκραγέντων βλημάτων και μηχανισμών. 1 2
24.Οργάνωση Πολιτικής Άμυνας Ανεξαρτήτων Ιδρυμάτων. 1 2
25.Θέματα ασφάλειας Διαβαθμισμένου Υλικού – Επικοινωνίες 1 2
26.Μέτρα συστήματος Συναγερμού Π.Σ.Ε.Α. 1 2
27.Σχέδια Π.Σ.Ε.Α.
28.Οργάνωση-Συγκρότηση-Ενεργοποίηση ΜΚΕ .Διαδικασίες Πολιτικής Επιστράτευσης. Παραλαβή, χρέωση και συντήρηση υλικών των Μονάδων Κινητής Εφεδρείας. 1 2
29.Σχέδιο » ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ « 1 2
30.Πολιτική Άμυνα Λιμένων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων – Θαλάσσιες μεταφορές. 1 2
31.Σεισμοί – Μέτρα Προστασίας 1 2
32.Ακραία καιρικά φαινόμενα.( Κεραυνοί – Χιονοθύελλες – Ανεμοθύελλες – Πλημμύρες. Μέτρα προστασίας ). 1 2
33.Χερσαίες – Εναέριες Μεταφορές 1 2
34.Άσκηση » ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ « 1 2
35.Σύνταξη Σχεδίων – Μνημονίων – Ενεργειών 1 2
36.Διάλεξη με θέμα ” Αιγαίο, Χωρικά Ύδατα, Υφαλοκρηπίδα, Εναέριος Χώρος F.I.R » 1 2
37.Διάλεξη με θέμα ” Αντιμετώπιση του πανικού μετά από τραυματικά γεγονότα και μαζικές καταστροφές ” 1 2
38. Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης – Νομοθεσία. 2 2

Σημείωση: Για τα όλα τα αντικείμενα των μαθημάτων πλην των υπ’αριθ: (5), (8), (9), (12), (13),(29), (31),(32),(36),(37) και (38) απαιτείται ο διορισμός ένστολου προσωπικού εν ενεργεία ή εν συντάξει .

 1. Οι προτεινόμενοι για διορισμό καθηγητές να είναι γνώστες του διδακτέου αντικειμένου και να διαθέτουν διδακτική εμπειρία. Επίσης καθ” όσον είναι δυνατόν να προβλεφθεί εκ των προτέρων, να μην κωλύονται κατά το έτος 2015 για οποιοδήποτε λόγο (αποστρατεία – μετάθεση κλπ.).
 2. Το μάθημα θα διδάσκεται μόνο από τον Τακτικό καθηγητή και σε περίπτωση κωλύματός του, από τους Αναπληρωτές.
 3. Η Σχολή Π.Σ.Ε.Α. να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας κατάσταση, με τα ονοματεπώνυμα των Τακτικών και Αναπληρωτών καθηγητών που προτείνει να διδάξουν τα συγκεκριμένα μαθήματα, επισυνάπτοντας σε αυτήν, αιτήσεις των επιθυμούντων, να διορισθούν καθηγητών.
 4. Το Τμήμα Εθνικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης/Γ.Ε.ΕΘ.Α. παρακαλείται να προτείνει τον ανάλογο αριθμό Εκπαιδευτών, από τον Ε.Δ.Λ.Ο./Π.Β.Χ. και σε συντονισμό με Γ.Ε.Α/Β2, από 206 Π.Α.Υ ( πρώην Μ.Α.Κ ).
 5. Το Γ.Ε.ΕΘ.Α./ Διεύθυνση Επιχειρήσεων και το Γ.Ε.Α./Β2, παρακαλούνται όπως, εγκρίνουν την πραγματοποίηση πέντε ( 5 ) περιοδικών επισκέψεων, ( διάρκειας έξη ( 6 ) διδακτικών ωρών εκάστη ) των Εκπαιδευομένων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στην έδρα του Ε.Δ.Λ.Ο./ Π.Β.Χ. ( Στρατόπεδο Καραϊσκάκη Β” – Χαϊδάρι ) για διενέργεια πρακτικής εξάσκησης – εφαρμογής, σε αντικείμενα Χ.Β.Ρ.Π. πολέμου και στο 2ο Κ.Ε.Π. στην Πάρνηθα και σε χρόνο που θα καθορίζεται με απ” ευθείας συνεννόηση των εμπλεκομένων, σύμφωνα με τα προγράμματα εκπαίδευσης της Σχολής Π.Σ.Ε.Α.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα γενικά προσόντα:

 1. Να πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα προσόντα και να μην εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού αυτού (Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26-Α /9-2-2007), ήτοι:

α.   Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια ή την ιθαγένεια Κράτους Μέλους της  Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β.         Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.

γ. Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που συνεπάγονται τις στερήσεις των άρθρων 59 και 65 του Ποινικού Κώδικα.

δ. Να μη διώκονται ποινικά.

ε. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους).

στ. Να έχουν υγεία κα αρτιμέλεια που να επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν και να μην πάσχουν από λοιμώδη ή μεταδοτικά νοσήματα.

 1. Οι  κάτοχοι δημόσιας θέσης να μην υπόκεινται στους περιορισμούς των Νόμων 1305/1982 και 1256/1982 (περί πολυθεσίας).
 1. Οι υποψήφιοι που δεν προέρχονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας πρέπει υποχρεωτικά να κατέχουν τίτλο σπουδών ελληνικού ή ισότιμου αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου που να ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν – αιτούνται να διδάξουν.
 2. Οι υποψήφιοι που είναι εν ενεργεία Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας πρέπει να έχουν αξιολογηθεί ως «εξαίρετοι» κατά τα τελευταία τρία έτη και να έχουν κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια κατά την τελευταία κρίση και να μην έχουν τιμωρηθεί με ανώτερη πειθαρχική ποινή.
 3. Οι υποψήφιοι εν συντάξει αστυνομικοί , στρατιωτικοί να έχουν αποστρατευτεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.

Οι υποψήφιοι Αξιωματικοί Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας , εν ενεργεία ή εν συντάξει, να διαθέτουν επαγγελματική πείρα και μόρφωση στο αντικείμενο που επιθυμούν – αιτούνται να διδάξουν η οποία να προκύπτει από την υπηρεσία τους στο Σώμα και την επιμόρφωση τους επί του αντικειμένου και να διαθέτουν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση ενδιαφερομένου ιδιώτη ( Υπόδειγμα Α1′) & Αξιωματικών Ε.Δ. & Σ.Α. ( Υπόδειγμα Α2′) β. Υπόμνημα – Δήλωση ατομικών και επαγγελματικών στοιχείων ( Υπόδειγμα Β” για ιδιώτες και Δ” για Αξιωματικούς Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας ). γ. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου ή τίτλων σπουδών.

δ. Πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, αν οι τίτλοι σπουδών έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

ε. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα σχετικό με τις σπουδές, το διδακτικό και το συγγραφικό έργο, προϋπηρεσία καθώς και τυχόν διδακτική εμπειρία.

στ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας. ζ. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, για τους υποψηφίους ιδιώτες ( Υπόδειγμα Γ’) . η. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 για τους υποψηφίους εν ενεργεία Αξιωματικούς Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας ( Υπόδειγμα Ε” – Π.Δ. 113/2008 ).

θ. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 για τους υποψηφίους Αξιωματικούς Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας εν αποστρατεία ( Υπόδειγμα ΣΤ” – Π.Δ. 113/2008 ).

ι. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου για τους υποψηφίους Αξιωματικούς εν αποστρατεία (ε.α.) στο οποίο να εμφανίζεται ότι έχουν αποστρατευτεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους (Π.Δ. 113/2008).

 1. Επισημαίνεται ότι όσοι υποβάλλουν ελλιπή ή εκπρόθεσμα δικαιολογητικά ή δεν έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.
 2. Συγγραφικό έργο των ενδιαφερομένων, όπως μελέτες, βιβλία κ.λπ., συναφή με την ειδικότητά τους, να συνυποβάλλεται με τα δικαιολογητικά τους καθώς και αντίτυπο των εργασιών τους.
 3. Πέραν των ανωτέρω, σημειώνεται ότι για την επιλογή των ενδιαφερομένων που δεν προέρχονται από αστυνομικούς – στρατιωτικούς , θα ληφθεί υπόψη η ιδιότητά τους (Μέλη Δ.Ε.Π, Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι.), η κατοχή διπλώματος (Πτυχίου, Μεταπτυχιακού ή διδακτορικού), η συγγραφή εργασίας σχετικά με το αντικείμενο διδασκαλίας η διδακτική ικανότητα και πείρα, καθώς και η εν γένει εμπειρία τους στο αντικείμενο.
 4. Για τους εν ενεργεία Αξιωματικούς των Σωμάτων Ασφαλείας λαμβάνεται υπόψη η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου, η ευδόκιμη αποφοίτηση τους από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών, Σχολή Εθνικής Ασφάλειας , τη Σχολή Εθνικής Αμυνας , τη Σχολή Π.Σ.Ε.Α. του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη , η υπηρεσιακή τους εμπειρία, καθώς και η συγγραφή εργασιών σχετικών με το αντικείμενο διδασκαλίας.
 5. Για τους εν ενεργεία Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων λαμβάνεται υπόψη η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου, η ευδόκιμη αποφοίτηση τους από την Σχολή Εθνικής Αμυνας , Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, Σχολή Εθνικής Ασφάλειας ,Σχολή Διοικήσεως & Επιτελών, Σχολή Π.Σ.Ε.Α. του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη , η υπηρεσιακή τους εμπειρία, καθώς και η συγγραφή εργασιών σχετικών με το αντικείμενο διδασκαλίας.
 6. Για τους υποψηφίους που δίδαξαν κατά το τελευταίο εκαιδευτικό έτος στη Σχολή Π.Σ.Ε.Α., λαμβάνονται υπ’όψιν, κατά την επιλογή του διδακτικού προσωπικού και οι αξιολογήσεις των εκπαιδευομένων καθώς και οι προτάσεις – διαπιστώσεις του Διοικητή της Σχολής.

 

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στο δήμο Ορχομενού
Προηγούμενο άρθρο
6 προσλήψεις στο Δήμο Κόνιτσας
Μενού