Θέσεις εργασίας στο δήμο Ορχομενού

Κοινοποιήστε το άρθρο

images (24)Ο Δήμαρχος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών, επτά (7) ατόμων εργατών Γενικών Καθηκόντων για την κάλυψη- αντιμετώπιση δράσεων πυροπροστασίας 2014, ενός (1) ατόμου Οδηγού Φορτηγού και ενός (1) ατόμου Χειριστή Μηχανημάτων Έργων.

Α.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: ΕΠΤΑ (7)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2.Να έχουν υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα πρόσληψης σύμφωνα με την παρ 2του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 /Α/08.10.1997).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας .
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου.
Β. Έναν (1) Χειριστή Μηχανημάτων Έργου ΔΕ
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 60ο.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στο αρμόδιο Δημοτικό Κατάστημα, οδός 28ης Οκτωβρίου 50 και Υπ. Φορτάτου Κρυστάλω, Γραφείο Προσωπικού (τηλ. 22613-51106.

  • Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων
  • Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/20007 (ΦΕΚ 143Ά /28-6-2007) « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

Γ. Έναν (1) Οδηγό ΔΕ
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 60ο.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στο αρμόδιο Δημοτικό Κατάστημα, οδός 28ης Οκτωβρίου 50 και Υπ. Φορτάτου Κρυστάλω, Γραφείο Προσωπικού (τηλ.22613-51106).

  • Άδεια οδήγησης φορτηγών αυτοκινήτων
  • Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/20007 (ΦΕΚ 143Ά /28-6-2007) « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ορχομενού συντασσομένου κατ’ άρθρο 21 παρ. 9 του Ν.2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας ,οδός 28ης Οκτωβρίου 50, και ειδικότερα στο γραφείο Διοικητικής Μέριμνας & Ανθρώπινου Δυναμικού ,αρμόδια Κα Κρυσταλλία Φορτάτου , εντός προθεσμίας πέντε (5)εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ορχομενού.

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *