49 θέσεις εργασίας στον Πόρο και στο Μαραθώνα

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 34

workers-300x300Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά σαράντα εννέα (49) ατόµων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Θερέτρου Αξιωµατικών του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ στη Ναυτική Βάση Νοτίου Ευβοϊκού (Ν.Β.Ν.Ε.) που εδρεύει στο ∆ήµο Μαραθώνα, καθώς και οκτώ (8) ατόµων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του θερέτρου Αξιωµατικών του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ στο ΚΕ ΠΟΡΟΣ, που εδρεύει στη νήσο Πόρος. Οι θέσεις ειναι οι παρακάτω:

 • 6 ∆Ε ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΑΓΕΙΡΩΝ) – ∆ήµος Μαραθώνα
 • 16 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ) – ∆ήµος Μαραθώνα
 • 6 ∆Ε ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΑΓΕΙΡΩΝ) – ∆ήµος Μαραθώνα
 • 16 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ – ∆ήµος Μαραθώνα
 • 6 ∆Ε ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΑΓΕΙΡΩΝ) – ∆ήµος Μαραθώνα
 • 8 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Πλύντες Πινακίων και Μαγειρικών Σκευών) – ∆ήµος Μαραθώνα
 • 1 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Λευκαντηρίων-Βαφείων-Πλυντηρίων-Σιδερωτηρίων-Κλιβάνων) – ∆ήµος Μαραθώνα
 • 2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (Εργάτες Γενικών Εργασιών) – ∆ήµος Μαραθώνα
 • 3 ∆Ε ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΑΓΕΙΡΩΝ) – Νήσος Πόρος
 • 1 ∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΥΚΤΙΚΩΝ) – Νήσος Πόρος
 • 2 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ) – Νήσος Πόρος
 • 2 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ) – Νήσος Πόρος

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία των υπηρεσιών στις ακόλουθες διευθύνσεις:

α) Για το Θέρετρο Αξιωµατικών Ναυτικής Βάσης Νοτίου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ) Αγ.Μαρίνα-Λοιµικού, ∆ήµου Μαραθώνα, Τ.Κ. 19007 υπόψιν Υποπλοιάρχου (Ε) Α.Χάλαρη ΠΝ (τηλ. επικοινωνίας: 22940-60000 κατά τις εργάσιµες µέρες από 8:00 π.µ. µέχρι 14:00 µ.µ.).

β) Για το Θέρετρο Αξιωµατικών ΚΕ ΠΟΡΟΣ/ Νήσος Πόρος, Τ.Κ.18020, υπόψιν Υποπλοιάρχου Γ. ∆εδούση ΠΝ (τηλ. επικοινωνίας: 22980-20103 κατά τις εργάσιµες µέρες 8:00 π.µ. έως τις 14:00 µ.µ.). Επισήµανση: Υποψήφιοι οι οποίοι επιθυµούν να δηλώσουν θέσεις της ίδιας κατηγορίας (∆Ε ή ΥΕ) µε έδρα τον δήµο Πόρου και το δήµο Μαραθώνα θα υποβάλουν µία µόνο αίτηση στην οποία θα δηλώσουν τις αντίστοιχες θέσεις µε σειρά προτίµησης και θα απευθύνουν την αίτηση στη ταχυδροµική διεύθυνση της πρώτης προτίµησής τους.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήµατα των υπηρεσιών όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δηµοτικών καταστηµάτων των δήµων Πόρου και Μαραθώνα στον οποίο αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ – ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α΄
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στα Media Markt
Μενού