Έρχονται προσλήψεις στο ΤΕΙ Ηπείρου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 47

αρχείο λήψης (2)Φιλόλογοι, νηπιαγωγοί, μουσικοί και ξενόγλωσσοι εκπαιδευτικοί αναμένεται να είναι μέσα στις ειδικότητες που θα προσληφθούν για τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου όπως είναι το τμήμα Προσχολικής Αγωγής. Πιο αναλυτικά :

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου µετά από την απόφαση της Συνέλευσης του, µε αριθµό 12/16.06.2014 (Θέµα 1ο) και σύµφωνα µε τις προτάσεις των Τµηµάτων, προκηρύσσει θέσεις για κάλυψη πρόσκαιρων εκπαιδευτικών αναγκών µε ανάθεση διδακτικού έργου ορισµένου χρόνου, σε Επιστηµονικούς Συνεργάτες, Εργαστηριακούς Συνεργάτες, Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθηµάτων (Ε.Ε.Μ.) και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΡ.ΔΙ.Π) για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015 σύµφωνα µε τις διατάξεις: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα απαιτούµενα από τις προβλεπόµενες σχετικές διατάξεις προσόντα και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά µαζί µε την αίτηση υποψηφιότητας τοποθετηµένα σε ειδικό φάκελο στις Γραµµατείες των Τµηµάτων . από 25.06.2014 έως και 14.07.2014 τις εργάσιµες ηµέρες.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για το πλήρες κείµενο της προκήρυξης αυτής µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να απευθύνονται στον πίνακα ανακοινώσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, στις Γραµµατείες των Τµηµάτων, στον ΟΑΕΔ των Νοµών Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, στην Περιφέρεια Ηπείρου, στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (http://www.teiep.gr) και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόµενους στα Τµήµατα και τα τηλέφωνα του ΤΕΙ Ηπείρου:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε., Κωστακιοί Άρτας Τ.Θ. 110- Τ.Κ. 47100 Άρτα, Τηλ. 26810-50350, 50342, 50499
ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, Κωστακίοι Άρτας Τ.Θ. 110- Τ.Κ. 47100 Άρτα, Τηλ. 26810-50300, 50299.
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ, Κωστακιοί Άρτας Τ.Θ. 110- Τ.Κ. 47100 Άρτα, Τηλ. 26810-50227, 26810-50230, 26810-50200.
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, 4ο χλµ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αθηνών Τ.Κ. 45500 Ιωάννινα, Τηλ. 26510-50713, 50770.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, 4ο χλµ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αθηνών Τ.Κ. 45500 Ιωάννινα, Τηλ. 26510- 50711, 50735.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, 4ο χλµ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αθηνών Τ.Κ. 45500 Ιωάννινα, Τηλ. 26510-50712, 50735.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Ειρήνης και Φιλίας 1 Τ.Κ. 46100 Ηγουµενίτσα, Τηλ. 26650- 49863.

Α. Επιστημονικοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι.:

α) Κατοχή διδακτορικού διπλώματος
β) Τέσσερα τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω
επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα, σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.
γ) Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική δραστηριότητα
σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από τρεις τουλάχιστον
πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους.
Β. Εργαστηριακοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι.:
α) Κατοχή τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών
β) Πέντε τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών, σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται από τη λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώματος. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη διδακτικό Έργο σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.
γ) Τεκμηριωμένη ικανότητα υπεύθυνης εφαρμογής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεσης τμήματος ερευνητικού έργου κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται.

Πηγή: paideia-ergasia.gr via diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πέντε (5) Προπτυχιακές Υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα σε υποτρόφους Κρητικής καταγωγής, Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα
Προηγούμενο άρθρο
49 προσλήψεις στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου
Μενού