12 προσλήψεις για αρχαιολογικές εργασίες στο Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στην Αθήνα

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 38

assets_LARGE_t_183761_54075110-300x199Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου «Εργασίες συντήρησης λίθινων αρχιτεκτονικών μελών και τοιχογραφιών στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Ομόνοια» του έργου «Στερέωση και αποκατάσταση Ι. Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Ομόνοια Αθηνών – Β΄ Φάση» με κωδικό MIS 346811 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική».

Για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης τοιχογραφιών

  • 1 ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων
  • 2 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
  • 1 ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων Ζωγραφικής)

Για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης των λίθινων αρχιτεκτονικών μελών

  • 4 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
  • 4 ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων Τέχνης)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: ΔΣΑΝΜ (Πειραιώς 81 Αθήνα Τ. Κ. 105 53) (τηλ. επικοινωνίας: 210 3215548) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας ( από 19-06 -2014 έως 25-06- 2014).

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Τρεις (3) Υποτροφίες στα πλαίσια έργων Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων -ΙΔΕΠ & Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ)
Προηγούμενο άρθρο
Πέντε (5) Προπτυχιακές Υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα σε υποτρόφους Κρητικής καταγωγής, Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα
Μενού