19 προσλήψεις στον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 39

αρχείο λήψης (12)Ο Υπολιμενάρχης κεντρικού λιμεναρχείου Πειραιά/ διοικητής πλοηγικού σταθμού Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη εκτάκτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) – σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 11 του Ν. 3142/1955 (Α’43), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν. 3709/2008 (Α’213) και ισχύει – για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά που εδρεύει στον Πειραιά και συγκεκριμένα των εξής ανά Υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων:

  • Αρχιπλοηγών- Πλοηγών 8
  • Κυβερνητών Πλοηγίδων 3
  • Μηχανοδηγών Πλοηγίδων 4
  • Πρυμνοδετών 4

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ακτή Μιαούλη 50 – Πειραιάς – Τ.Κ.18535, απευθύνοντάς την προς Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά/ Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά, υπόψη Αντιπλοιάρχου Λ.Σ ΚΑΡΤΑΛΗ Θωμά (τηλ. επικοινωνίας: 210/4512836).

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
ΔΩΡΕΑΝ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗ VELLUM
Προηγούμενο άρθρο
Θερινό Σχολείο στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος: Αρχαία Τεχνολογία και Τεχνικές
Μενού