22 προσλήψεις στο Δήμο Τεμπών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 43

images-85Ο Δήμος Τεμπών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Τεμπών  που εδρεύει στο Μακρυχώρι Λάρισας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 3 ΔΕ 29 Οδηγών αυτοκινήτων (Απορριμματοφόρο) [Γ΄κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)]
  • 1 ΔΕ 29 Οδηγών απορ/ρου [Γ΄ κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)]
  • 8 ΥΕ 16 Εργατών (εργάτες καθαριότητας)
  • 10 ΥΕ 16 Εργατών (συνοδοί απορριμματοφόρου)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τεμπών, Τ.Κ. 40006 Μακρυχώρι Λάρισας, απευθύνοντάς την στο Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Παπαδημητρίου Δήμητρας (τηλ. επικοινωνίας: 2495350410 – 2495350400)

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Εγγραφές μαθητών στα εκκλησιαστικά σχολεία
Προηγούμενο άρθρο
ΔΩΡΕΑΝ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗ VELLUM
Μενού