49 προσλήψεις στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 41

images-72Το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού σαράντα εννέα (49) ατόμων, για χρονικό διάστημα περίπου τρεισήμισι (3,5) μηνών  σύμφωνα με τις κατά τα ανωτέρω διατάξεις, για την κάλυψη διαφόρων εποχικών αναγκών των υπηρεσιών του ήτοι:

1. Επιμελητές – επιμελήτριες άτομα τριάντα (30), εκ των οποίων θα προσληφθούν έξι (6) επιμελητές, εφόσον θα υπάρξουν υποψηφιότητες, για απασχόληση σε θέσεις των Ιερών Ναών του Π.Ι.Ι.Ε.Τ, λόγω ύπαρξης ειδικών αναγκών της Υπηρεσίας (όπως βοηθοί Εικονοφύλακα & νεωκόρου).

2. Εργάτες – εργάτριες καθαριότητας άτομα δέκα εννέα (19), εκ των οποίων θα προσληφθούν οκτώ (8) εργάτες, εφόσον θα υπάρξουν υποψηφιότητες, που θα έχουν τα κατάλληλα σωματικά προσόντα και δυνάμεις, λόγω των προς τούτο επιτακτικών αναγκών της Υπηρεσίας για απασχόλησή τους εκτός της κύριας (της καθαριότητας) για εκτέλεση βοηθητικών εργασιών (παραλαβή και αποκομιδή κεριών & αποκήρων, υλικών, μπαζών, καθαρισμός και αποκατάσταση επιφανειών από υδροελαιοχρωματισμούς & επισκευές, καθαρισμός και επιμέλεια πάρκων κι αλσών κλπ. υπαιθρίων χώρων του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. κλπ.).

Α.- Οι υποψήφιοι πρέπει:

  • Να είναι Έλληνες Πολίτες, Χριστιανοί Ορθόδοξοι, μόνιμοι κάτοικοι ν. Τήνου κατά προτίμηση Τήνιοι (άρθρο 6 Καν. 8/70 ΦΕΚ 81/Α).
  • Να έχουν ηλικία από 18-65 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί τα έτη από 1949 μέχρι 1996.
  • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
  • Να είναι υγιείς.

Β.- Απαιτούμενοι τίτλοι εκπαίδευσης:

1. Για την κατηγορία επιμελητών – επιμελητριών, πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων Β/θμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο ανεξαρτήτως ειδικότητας.

2. Για την κατηγορία εργατών – εργατριών καθαριότητας δεν απαιτείται τίτλος σπουδών.

Γ.- Κριτήρια και τρόπος κατάταξης των υποψηφίων:

Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων θα γίνει με διαδικασία επιλογής από τη Διοικ. Επιτροπή του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. ως εξής:

Στην αρχή θα ελέγξει τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων και θα καταρτίσει κατά κατηγορία (εργάτες καθαριότητας, επιμελητές), έναν πίνακα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί επειδή πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται κι έναν πίνακα των υποψηφίων που δεν γίνονται δεκτοί επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.

Στη συνέχεια, για τους υποψηφίους που γίνονται δεκτοί κατά κατηγορία, θα καταρτίσει πίνακα όπου θα προταθούν οι Τήνιοι υποψήφιοι και πίνακα όπου θα ακολουθήσουν οι λοιποί. Σε κάθε ένα από τους δύο πίνακες χωριστά οι υποψήφιοι θα καταταχθούν μεταξύ τους σε σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τη συνολική βαθμολογία που θα προκύψει βάσει μορίων των κατωτέρω κριτηρίων:

Α) Εάν ο υποψήφιος είναι άνεργος 3 μόρια ανά μήνα, και έως 12 μήνες ανεργίας συνολικά.

Β) Για κάθε ανήλικο τέκνο ή τέκνο με αναπηρία 67% και άνω 15 μόρια, και έως 4 τέκνα.

Γ) Από προϋπηρεσία στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου, 3 μόρια ανά μήνα

και έως 12 μήνες προϋπηρεσίας το ανώτερο.

Δ) Εάν είναι κάτοχος τίτλου μέτριας γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (Αγγλικά,

Γαλλικά ή Γερμανικά), 20 μόρια.

– Αφορά μόνο στους υποψήφιους για τη θέση επιμελητή.

– Ο αριθμός των 20 μορίων αποτελεί ανώτατο όριο ανεξάρτητα από το πλήθος των τίτλων ξένης γλώσσας που διαθέτει ο υποψήφιος.

Ε) Βαθμολόγηση του υποψηφίου από τη Διοικούσα Επιτροπή η οποία θα αξιολογήσει την ύπαρξη τυχόν κοινωνικών δεδομένων ή ιδιαίτερων προσόντων στο πρόσωπο του υποψηφίου και την καταλληλότητά του για την άσκηση των καθηκόντων του, με βάση το βιογραφικό σημείωμά του και τα επισυναπτόμενα σε αυτό στοιχεία, αλλά και από ιδία αντίληψή της, και θα βαθμολογήσει κάθε υποψήφιο με μόρια από 10 έως 100.

Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων προηγείται αυτός που έχει περισσότερα μόρια στο Ε΄ κριτήριο και αν αυτά συμπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερα μόρια στο Α΄ κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

Δ. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μια μόνο αίτηση δηλώνοντας την κατηγορία (επιμελητές ή εργάτες) που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται στα Γραφεία του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας στην Τήνο (αρμόδιες κ.κ. Α. Σανταμούρη & Ε. Δαβίου), εντός προθεσμίας 10 ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα του Νομού ή της ανάρτησής της στο Κεντρικό Κατάστημα της Υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Τήνου.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Έρχονται προσλήψεις στο ΤΕΙ Ηπείρου
Προηγούμενο άρθρο
Θέση πρακτικής άσκησης ειδικού πληροφορικής στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet
Μενού