19 προσλήψεις στο Δήμο Κέρκυρας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 44

images (7)Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα δεκαεννέα (19) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών (Ιούλιο και Αύγουστο ) για την υλοποίηση των Δημοτικών κατασκηνώσεων στη νησίδα ΒΙΔΟ του Δήμου Κέρκυρας και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

  • 1 Ένας (01) Ιατρός (παιδίατρος ή παθολόγος και ελλείψει αυτών των ειδικοτήτων , απόφοιτος ιατρικής σχολής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος),
  • 2. Τρεις (03) νοσηλευτές ( ΤΕ Νοσηλευτών και ελλείψει ΔΕ Νοσηλευτών),
  • 3. Ένας (01) μία Γυμναστής/στρια ( ΠΕ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού),
  • 4. Ένας (01) /μία ναυαγοσώστης/στρια (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ)
  • 5. Ένας (01) Αισθητικής Αγωγής (ΠΕ Εικαστικών & Εφηρμοσμένων Τεχνών),
  • 6. Δύο (02) ΔΕ Μαγείρων και ελλείψει ΥΕ ,
  • 7. Δύο (02) βοηθοί ( ΥΕ Βοηθών Μαγείρων),
  • 8. Τρείς (03) Φύλακες ΥΕ Φυλάκων &
  • 9. Πέντε (05) εργάτες /τριες καθαριότητας ( ΥΕ Εργατών Καθαριότητας)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Κέρκυρας, ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ (1ος όροφος) Λεωφ. Αλεξάνδρας 6A , εντός προθεσμίας πέντε (05) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει την επόμενη από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας σε δύο τοπικές εφημερίδες ή στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κέρκυρας εφόσον αυτή είναι μεταγενέστερη

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2661362776 & 2661362775

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους (χορηγείται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού) υποβάλλουν υποχρεωτικά & τα εξής δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα :

1. Φ/ο των δύο όψεων ταυτότητας ή προκειμένου για αλλοδαπούς τα νομιμοποιητικά έγγραφα πρόσβασης στην αγορά εργασίας,

2. Τίτλους σπουδών όπου απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προσόντα υποψηφίων ανά ειδικότητα,

3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου απαιτείται,

4. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη κωλύματος του άρθρου 8 του υπαλληλικού κώδικα (το έντυπο χορηγείται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού),

5. Υπεύθυνη Δήλωση περί απασχόλησης τελευταίου δωδεκάμηνου, (το έντυπο χορηγείται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού).

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στα McDonald’s
Προηγούμενο άρθρο
Πτυχιούχοι ΑΕΙ από Ασφαλιστικό Πρακτορείο στη Θεσσαλονίκη
Μενού