25 προσλήψεις στο Δήμο Ναυπακτίας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 41

αρχείο λήψης (6)Ο Δήμος Ναυπακτίας θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για τις ανάγκες της πυρασφάλειας του Δήμου και ναυαγοσωστών  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2190/94 και του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 ως εξής:

1. Δέκα εννέα (19) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων

Α. Δύο (2) για Δ.Ε Αποδοτίας
Β. Τρείς (3) για Δ.Ε Πλατάνου
Γ. Δύο (2) για Δ.Ε Πυλλήνης
Δ.. Οκτώ (8) για Δ.Ε Ναυπάκτου
Ε. Δύο (2) για Δ.Ε Αντιρρίου
ΣΤ. Δύο (2) για Δ.Ε Χαλκειας 2. Τεσσάρων ( 4 ) ατόμων ειδικότητας ΔΕ28 Χειριστών μηχανημάτων έργων
Α. Ένα (1) για Δ.Ε Αποδοτίας
Β. Ένα (1) για Δ.Ε Πλατάνου
Γ. Δύο (2) για Δ.Ε Ναυπάκτου

3. Τριών ( 3 ) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτου

Α. Ένα (1) για Δ.Ε Ναυπάκτου
Β. Ένα (1) για Δ.Ε Πλατάνου
Γ. Ένα (1) για Δ.Ε Πυλλήνης

4. Τριών ( 3 ) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Ναυαγοσωστών ή σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ενδιαφερόμενοι τρείς (3) υπεύθυνοι για ναυαγοσωστικά εφόδια κατηγορίας ΔΕ ή ΥΕ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών,

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1.Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2.Πιστοποιητικό οικ.κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους.

3.Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.

4.Κυρωμένο φωτοαντίγραφο της επαγγελματικής άδειας οδήγησης για την ειδικότητα που απαιτείται.

5.Κυρωμένο φωτοαντίγραφο της ερασιτεχνικής άδειας οδήγησης αυτ/του για την ειδικότητα που απαιτείται.

6.Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

7.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Ναυπακτίας (Ιλ.Τζαβέλλα 37, υπεύθυνος Κυριαζης Γ.) , εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από 18/06/2014 έως 24/06/2014. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
9 προσλήψεις στην ΛΑ ΕΠΚΑ (Ξάνθη)
Προηγούμενο άρθρο
Παρατάσεις για τις δηλώσεις εισοδήματος και τις διακοπές εργασιών
Μενού