Θέσεις εργασίας στη Θήβα

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 34

images (23)Η Θ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών της Θ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων που εδρεύει στην Θήβα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

  • 101 Θ’ ΕΠΚΑ Αρχαιολογικό Μουσείο Σχηματαρίου ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 4 μήνες 1
  • 102 Θ’ ΕΠΚΑ Αρχαιολογικό Μουσείο Σχηματαρίου ΔΕ Νυχτοφυλάκων 4 μήνες 1
  • 103 Θ’ ΕΠΚΑ Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών ΥΕ Καθαριστών/στριών 4 μήνες 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών, Θρεψιάδου 1, Τ.Κ. 32200-Θήβα, απευθύνοντάς την στη Θ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων υπόψιν :
κ. Στέφα Στυλιανού (τηλ. επικοινωνίας: 22620-80147, 22620-23559).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Ε ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων στους οποίους εδρεύουν οι υπηρεσίες μας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Κατεβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

 

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέση εργασίας στη Βοιωτία
Προηγούμενο άρθρο
Open day 2014 στη Μονή Λαζαριστών
Μενού