Προσλήψεις στην ΙΕ΄ Εφορεία προϊστορικών και κλασσικών αρχαιοτήτων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 25

images (26)Η ΙΕ΄ Εφορεία προϊστορικών και κλασσικών αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων, για την κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών της ΙΕ΄ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού), που εδρεύει στη Λάρισα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμωνμε τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

  • 101 ΙΕ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 4 μήνες 3
  • 102 ΙΕ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας ΔΕ Νυκτοφυλάκων 4 μήνες 2
  • 103 ΙΕ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας ΥΕ Καθαριστών/στ ριών 4 μήνες 1

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Λάρισας, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης « 27-9-2013» και το Ειδικό Παράρτημα: (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «28-4-2014»] να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λάρισας, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@ asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

Κατεβάστε όλη την ανακοίνωση από εδώ

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία,  Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Παράταση για το Μητρώο Αξιολογητών του ΙΕΠ
Προηγούμενο άρθρο
Καταθέστε αίτηση για διδακτορικό στο Παιδαγωγικό Δημοτικής του ΕΚΠΑ
Μενού