14 προσλήψεις στο Δήμο Πατρέων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 140

αρχείο λήψης (11)Ο Δήμαρχος Πατρέων ανακοινώνει  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πατρέων που εδρεύει στην Πάτρα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

  • 101 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΑΤΡΑ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΜΑΔΑΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ Γ΄) 8 μήνες 3
  • 102 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΑΤΡΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8 μήνες 11

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, οδός Μαιζώνος & Βότση (είσοδος από Μαιζώνος – ισόγειο), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πατρέων, Παντανάσσης αρ. 30, Τ.Κ.: 26221 Πάτρα, απευθύνοντας την στο Τμήμα Διαχ/σης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Μεταξά Κυριακής.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014 και λήγει το Σάββατο 05 Ιουλίου 2014 Ολόκληρη η ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2014, μαζί με το παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «27.09.2013» καθώς και το ειδικό έντυπο αίτησης θα διατίθενται από την υπηρεσία μας στην διεύθυνση Παντανάσσης αρ. 30, β’ όροφος, και από το site του Δ. Πατρέων (www.e-patras.gr).

Πληροφορίες: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού τηλ: 2610 966235, 223,291.

Δείτε την ανακοίνωση του δήμου Πατρέων εδώ

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων έτους 2014
Προηγούμενο άρθρο
Θέση εργασίας στη Βοιωτία
Μενού