Θέσεις εργασίας στο Αρχαίο φρούριο Αιγοσθένων

Κοινοποιήστε το άρθρο

assets_LARGE_t_183761_54075110-300x199Πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 2 «Στερέωση και αποκατάσταση ΒΑ Πύργου Αιγοσθένων» του ενταγμένου στο Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» έργου «Σωστικές εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης του ΒΑ πύργου Αιγοσθένων».

Η Γενική Διεύθυνση Αναστηλώσεως Μουσείων και Τεχνικών Έργων ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης του 2ου Υποέργου «Στερέωση και αποκατάσταση ΒΑ Πύργου Αιγοσθένων» του ενταγμένου στο Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» έργου «Σωστικές εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης του ΒΑ πύργου Αιγοσθένων», για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της απόφασης πρόσληψης στο Φ.Ε.Κ. μέχρι 31-12-2014, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι την ολοκλήρωσή του, εξαρτώμενη από τις ανάγκες υλοποίησή του και τις διαθέσιμες πιστώσεις:

  • ΤΕ – Συντηρητής Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (Ομάδα Α με εξειδίκευση στην πέτρα) Μία (1) θέση Αρχαίο φρούριο Αιγοσθένων
  • ΥΕ – Ειδικευμένοι εργάτες με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές-οικοδομικές εργασίες Δύο (2) θέσεις Αρχαίο φρούριο Αιγοσθένων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην διεύθυνση: Πλατεία Καρύτση 12, 105 61, Αθήνα, υπόψη κας Ε.Κονδύλη (τηλ. επικοινωνίας 210 3232922), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρησης της προκήρυξης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/find/unit:586 ), και το διαδικτυακό κόμβο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (http://www.yppo.gr, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) καθώς και της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων Υπηρεσίας, την 24.06.2014 , δηλαδή από 25.06.2014 έως και 01.07.2014.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή αν δεν είναι σύμφωνα με τις ανωτέρω ημερομηνίες υποβολής .

Για τα γενικά και τα ειδικά προσόντα πρόσληψης κάντε κλικ εδώ

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *