Θέσεις εργασίας στο Δήμο Εμμανουήλ Παππά Σερρών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 39

images (1)Ο ΔΗΜΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Εμμανουήλ Παππά που εδρεύει στο Χρυσό Σερρών  και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

  • 101 Δήμος Εμμανουήλ Παππά Ν. Σερρών Χρυσό N. Σερρών ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (jcb) 8 μήνες 1
  • 102 Δήμος Εμμανουήλ Παππά Ν. Σερρών Χρυσό N. Σερρών ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων 8 μήνες 2
  • 103 Δήμος Εμμανουήλ Παππά Ν. Σερρών Χρυσό N. Σερρών ΥΕ Εργατών-τριών καθαριότητας 8 μήνες 6

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Εμμανουήλ Παππά Χρυσό 62046 Σέρρες, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κ. Κίτσιου Χρήστου (τηλ. επικοινωνίας: 2321352623). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την 25-06-2014 και λήγει στις 04-07-2014.

Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και όλες τις πληροφορίες, κατεβάστε την Ανακοίνωση

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
6 άτομα στην ΛΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Προηγούμενο άρθρο
7 προσλήψεις στην Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας
Μενού