20 θέσεις εργασίας στο δήμο Σικυωνίων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 41

workers-1-1024x982-300x287Ο Δήμαρχος Σικυωνίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα τουΔήμου Σικυωνίων, που εδρεύει στο Κιάτο  και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

  • 101 Δήμος Σικυωνίων Κιάτο ΔΕ Χειριστής μηχανήματος έργου [ (τσάπες λαστιχοφόρες) Ομάδας Β΄Τάξης ΄] 8 μήνες.. 2
  • 102 Δήμος Σικυωνίων Κιάτο ΔΕ Χειριστής μηχανήματος έργου [(καδοπλυντηρίου) Ομάδας Ι΄Τάξης ΄] 8 μήνες.. 1
  • 103 Δήμος Σικυωνίων Κιάτο ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες.. 3
  • 104 Δήμος Σικυωνίων Κιάτο ΔΕ Χειριστής μηχανήματος έργου [(Σαρώθρου) Ομάδας Ι΄Τάξης ΄] 8 μήνες.. 1
  • 105 Δήμος Σικυωνίων Κιάτο ΥΕ Εργάτες – συνοδοί απορριμματοφόρου 8 μήνες.. 13

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Κορινθίας, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης «μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «27-09-2013» να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Σικυωνίων στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

Δείτε την Ανακοίνωση εδώ

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
27 θέσεις στο Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Προηγούμενο άρθρο
14 προσλήψεις στο Δήμο Α.Παρασκευής
Μενού