22 προσλήψεις στο δήμο Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 25

images (22)Ο Δήμος Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικού αριθµού είκοσι δύο (22) ατόµων ΥΕ 16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων λόγω ελλείψεως προσωπικού  ως εξής: δώδεκα (12) ατόµων ΥΕ 16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων για τον τοµέα της πυρασφάλειας και δέκα (10) ατόµων για τον τοµέα της καθαριότητας, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών:

  • 12 ΥΕ 16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων για τον τοµέα της πυρασφάλειας
  • 10 ΥΕ 16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων για τον τοµέα της καθαριότητας

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους µε τα επισυναπτόµενα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή µόνο στην έδρα του ∆ήµου Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνου, στο γραφείο Πρωτοκόλλου στα Καµένα Βούρλα (∆/νση: Αγ. Παντελεήµονα 8 Καµένα Βούρλα, τηλ: 22353-50026), κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία τεσσάρων (4) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της έδρας του ∆ήµου, δηλαδή από την 23-06-2014 έως και την 26-06-2014.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μενού