6 άτομα στην ΛΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 41

images (2)Η ΛΒ΄ Εφορεία  Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΛΒ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που εδρεύει στην Ηγουμενίτσα  του Νομού Θεσπρωτίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

  • 101 ΛΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας ΔΕ Hμερήσιων Φυλάκων  – 4 ΜΗΝΕΣ – 4 Άτομα
  • 102 ΛΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας ΔΕ Νυχτοφυλάκων – 4 ΜΗΝΕΣ  – 1  Άτομο
  • 103 ΛΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας ΥΕ Καθαριστών/τριών – 4 ΜΗΝΕΣ  – 1  Άτομο

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Κύπρου 68, Τ.Κ. 461 00 – Ηγουμενίτσα, απευθύνοντάς την στη ΛΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων υπόψιν κκ. Γεωργίας Βασιλείου ή Στέφανου Βασιλειάδη (τηλ. επικοινωνίας: 26650.29177- 8).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηγουμενίτσας στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Κατεβάστε την Ανακοίνωση

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στο Αρχαίο φρούριο Αιγοσθένων
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στο Δήμο Εμμανουήλ Παππά Σερρών
Μενού