Προσλήψεις στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 41

images (19)Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων  (επαναπροκήρυξη θέσεων της υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 2/2012 Ανακοίνωσης.) για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Συμβουλευτικού Κέντρου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)/Ε.Υ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών, που εδρεύει στον Πειραιά και ειδικότερα για την ανάγκη υλοποίησης του Υποέργου 5 «Στελέχωση και Λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων» της Πράξης «Δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» της κατηγορίας Πράξης 3.2.3. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Άξονα Προτεραιότητας 08 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ-ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ-ΕΚΤ) με κωδικό MIS 298302 και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ εν ελλειψη ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (Πειραιάς)
  • 1 ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ (Πειραιάς

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη αρ. 51 & Βαλτετσίου, Τ.Κ.: 106 81 – Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών υπόψη κ. Παντελή Μαρκογιαννάκη (τηλ. επικοινωνίας: 210-3898022, 210-3898005, 210-3898000).

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

 

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Καλοκαιρινό παζάρι από “Το Χαμόγελο του Παιδιού” στη Θεσσαλονίκη
Προηγούμενο άρθρο
Διαγωνισμός από το Ίδρυμα InBev – Baillet Latour
Μενού