3 προσλήψεις στην Ημαθία

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 31

images (9)Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών στην εφαρμογή του προγράμματος εκρίζωσης του Μελιταίου Πυρετού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας -Τμήμα Κτηνιατρικής, που εδρεύει στη Βέροια του Νομού Ημαθίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΠΕ Κτηνιάτρων
  • 1 ΤΕ Ζωικής Παραγωγής
  • 1 ΥΕ Εργατών/τριών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μητροπόλεως 44, Τ.Κ. 59100 Βέροια, απευθύνοντάς την στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, υπόψιν κ. Τζιμογιάννη Σουλτάνας ή κ. Σούμπουρου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 23313-50112 & 23313-50116).

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας από την εταιρεία FERRO
Προηγούμενο άρθρο
Πώς θα ρυθμιστούν οι «κόκκινες» οφειλές των επιχειρήσεων
Μενού