21 προσλήψεις στον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 26

images-72Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την υπογραφή της σύμβασης και έως 25-07-2014 για την υλοποίηση του προγράμματος «Καλοκαιρινή φύλαξη με δημιουργική απασχόληση»  κατά αριθμό και ειδικότητα:

• Επτά (7) θέσεις αποφοίτων ΤΕΦΑΑ
• Έξη (6) θέσεις Νηπιαγωγών- δασκάλων
• Πέντε (5) θέσεις ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό και
• Τρείς (3 ) θέσεις ΔΕ Γραμματέων από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-07-2014

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

• Αντίγραφο πτυχίου

• Υπεύθυνη δήλωση ότι «πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07»

• Υπεύθυνη δήλωση ότι «το τελευταίο 12μηνο (ο υπολογισμός του οποίου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994) δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών» .

• Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ποινική καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κ.λ.π

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης Καλαμβόκη 2α Τ.Κ. 15127 Μελίσσια, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας Παπαδάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2132050077), , που αρχίζει από την Τετάρτη 25 μηνός Ιουνίου 2014 έως και την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014 .

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Τροπολογία για την παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους
Προηγούμενο άρθρο
Αναγγελία στοιχείων κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών
Μενού