Θέσεις Εργασίας για Μεταφραστές στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 205

businesswoman1

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού διοργανώνει γενικούς διαγωνισμούς με εξετάσεις για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων μεταφραστών (AD 5), ως ακολούθως:

EPSO/AD/284/14 — ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (DΕ)
EPSO/AD/285/14 — ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (EL)
EPSO/AD/286/14 — ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ES)
EPSO/AD/287/14 — ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΣΟΥΗΔΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (SV)

ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Ο εισαγωγικός βαθμός της σταδιοδρομίας των διοικητικών υπαλλήλων —γλωσσομαθών ή άλλων— στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι ο βαθμός AD 5.

Ο κύριος ρόλος του γλωσσομαθούς υπαλλήλου διοίκησης (μεταφραστή) είναι η συμβολή στην εκπλήρωση της αποστολής τουθεσμικού οργάνου ή του οργανισμού για το οποίο εργάζεται, με την υψηλού επιπέδου μετάφραση εγγράφων εντός των τασσόμενων προθεσμιών και την παροχή γλωσσικών συμβουλών.

Στα καθήκοντα του γλωσσομαθούς υπαλλήλου διοίκησης (μεταφραστή) περιλαμβάνονται η μετάφραση, η αναθεώρηση και οιέρευνες ορολογίας από δύο τουλάχιστον γλώσσες πρωτοτύπου προς την κύρια γλώσσα. Τα θέματα, που είναι συχνά πολύπλοκα καικυρίως πολιτικής, νομικής, οικονομικής, δημοσιονομικής, επιστημονικής και τεχνικής φύσεως, καλύπτουν όλους τους τομείςδραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα καθήκοντα αυτά απαιτούν την εντατική χρήση των ειδικών για την εν λόγω εργασίαεργαλείων πληροφορικής και μηχανοργάνωσης γραφείου

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Ηλεκτρονική εγγραφή Πρέπει να εγγραφείτε ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στονδικτυακό τόπο της EPSO, και ιδίως στις οδηγίες εγγραφής.

Προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης): 5 Αυγούστου 2014 στις 12 τομεσημέρι, ώρα Βρυξελλών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: e-dimosio.gr

Μενού