Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου στη Κρήτη

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 11

teacher_2549217bΟ Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 31-08-2014 για τη λειτουργία του Προγράμματος Καλοκαιρινής Απασχόλησης Παιδιών, κατά τη θερινή περίοδο 2014 για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα :

1. Ειδικότητα: ΠΕ Δασκάλων ή εν ελλείψη αυτών ΠΕ Νηπιαγωγών

– Πέντε (5) Άτομα

Ειδικά Τυπικά Προσόντα ΠΕ Δασκάλων Πτυχίο Παιδαγωγικού  Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομές ή Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων ή της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης, της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή Επιστημών της Αγωγής- Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κύπρου ή Στοιχειώδους Εκπαίδευση του Ελληνικού Κολλεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής.

2. Ειδικότητα: ΠΕ Γυμναστών-Ένα (1) Άτομο

Ειδικά Τυπικά προσόντα

Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Α.Ε.Ι ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

3. Ειδικότητα: ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών -Ένα (1) Άτομο

Ειδικά Τυπικά προσόντα

α. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Π.Σ.Ε (Τ.Ε.Ι) ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Π.Σ.Ε (Τ.Ε.Ι) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Υπηρεσίας. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατεθούν στα γραφεία του Οργανισμού κτίριο Μιραμπέλλο ) οδός Κ. Κοζύρη 18 – Γραφείο Προσωπικού (αρμόδια υπάλληλος Αποστολάκη Ευτυχία τηλ. 2841086090/86100) κατά τις εργάσιμες ημέρες από 09:00 έως 14:00, μέσα σε προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της δεύτερης ημέρας δημοσίευσης της παρούσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να προσκομίσουν τα  παρακάτω δικαιολογητικά

1. Φωτοαντίγραφο τω δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών

3. Βεβαίωση Εμπειρίας: Βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού Φορέα και Υπεύθυνη  Δήλωση του υποψηφίου για προϋπηρεσία στον Ιδιωτικό ή στο Δημόσιο Τομέα από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας

4. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν εάν έχουν εργαστεί στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ σε ποιο φορέα και ποιο διάστημα.

5. Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

6. Βεβαίωση ΟΑΕΔ για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας. (η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη της ανεργίας με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας ).

7. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος , όπου απαιτείται-( Επισημαίνεται ότι όλες οι άδειες άσκησης επαγγέλματος πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης)

8. Έγγραφα «απόδειξης» κοινωνικών κριτηρίων ( π.χ. ιδιότητα πολύτεκνου , γονέας μονογονεϊκής οικογένειας)

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στον κλάδο των Πωλήσεων – Ασφαλίσεων
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στο Λιμεναρχείο Πάτρας
Μενού