Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Μεταμόρφωσης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 187

8765Ο Δήμος Μεταμόρφωσης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μεταμόρφωσης, που εδρεύει στη Μεταμόρφωση, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Έργων ( Εκσκαφέας – Φορτωτής JCB) (ομάδας Β΄ τάξης Δ΄)
  • 1 ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Έργων (Σάρωθρο) ( ομάδας Ι΄τάξης Γ΄)
  • 1 ΔΕ Χειριστών Μηχ/των (Καλαθοφόρου) (ομάδας Γ΄ τάξης Β΄)
  • 4 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Γ΄ Κατηγορίας (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 19 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μεταμόρφωσης, Ι. Ράλλη & Δημαρχείου, Τ.Κ. 144 52 Μεταμόρφωση, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κου Νικολάου Ιωάννη και κας Βασιλάκη Αφροδίτης ( τηλ. επικοινωνίας: 213 2012 900).

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας για γραμματέα σε Ναυτιλιακή Εταιρεία
Προηγούμενο άρθρο
Υπουργείο Εσωτερικών : 8 εκατομμύρια € για το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”
Μενού