Θέσεις Εργασίας για Ιατρούς στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΤΕ)

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 9

iatroiΤο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Νίκης 4, αποφάσισε, με την υπ” αριθ. Α140/Σ9/2014 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, να προβεί σε δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρού Εργασίας και προς τούτο προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών για ένα (1) έτος με έναν (1) Ιατρό για παροχή υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας.

Η προβλεπόμενη πίστωση στον προϋπολογισμό του 2014 ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ (2.200,00 €).

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία, ο/η υποψήφιος/α πρέπει να:

1. Είναι Ιατρός, μέλος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
2. Κατέχει και ασκεί την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο
3. Έχει (οι άνδρες) εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές

Κατ” εξαίρεση, τα καθήκοντα του Ιατρού Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται από το άρθρο 16 του Ν. 3850/2010, έχουν δικαίωμα να ασκούν:

1. Οι Ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15/5/2009 είχαν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά (7) τουλάχιστον έτη

2. Οι Ιατροί οι οποίοι στις 15/5/2009 εκτελούσαν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας Στην περίπτωση μη υποβολής αίτησης πρόσληψης Ιατρού με την παραπάνω ειδικότητα είναι δυνατόν να προσληφθεί Ιατρός οποιασδήποτε ειδικότητας.

Το αντικείμενο της απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας είναι το οριζόμενο στις διατάξεις του Ν. 3850/2010 και τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις.

Ο Ιατρός Εργασίας υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του σε εκατόν ογδόντα έναν (181) εργαζομένους (μόνιμο προσωπικό, προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου) του ΤΕΕ στην Αθήνα για τις οποίες, ως πραγματικός χρόνος απασχόλησής του, ορίζονται συνολικά εβδομήντα πέντε (75) ώρες ετησίως οι οποίες θα κατανέμονται στις 52 εβδομάδες του χρόνου. Ο Ιατρός θα ενεργεί ως ανεξάρτητος επαγγελματίας και θα επιλέγει ελεύθερα το χρόνο εκτέλεσης του έργου, ο οποίος δε θα συνδέεται με το ωράριο εργασίας των υπηρεσιών του ΤΕΕ. Η γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου θα πρέπει να παραδοθεί 6 μήνες μετά την έναρξη της απασχόλησης του Ιατρού.

Ο Ιατρός Εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον Εργοδότη-ΤΕΕ και στους εργαζομένους είτε γραπτά είτε προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Οι γραπτές υποδείξεις καταχωρούνται από τον Ιατρό Εργασίας σε ειδικό βιβλίο. Ο Εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο.

Έδρα απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας ορίζεται η έδρα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του Ιατρού Εργασίας, το ΤΕΕ, θέτει στη διάθεσή του τον κατάλληλο χώρο εγκατάστασης κατά τις ώρες απασχόλησής του στην έδρα του καθώς και τα απαιτούμενα μέσα (συσκευές).

Σε ενδεχόμενη περίπτωση που αποβεί άγονη η εν λόγω διαδικασία μεταξύ των εγγεγραμμένων μελών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, το ΤΕΕ δύναται να αποταθεί στα μέλη άλλων Ιατρικών Συλλόγων – όπως ορίζει ο Ν. 3996/2011, άρθρο 29, παρ. 1- εφ’ όσον έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη θέση, προκειμένου να παρέχουν τις προαναφερόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.

Σε περίπτωση που ο ήδη απασχολούμενος Ιατρός αποχωρήσει πριν τη λήξη της σύμβασής του, αντικαθίσταται με άλλον, δυνάμει απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής

Αξιολόγησης, ο οποίος θα απασχοληθεί για το υπολειπόμενο κατά περίπτωση χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας η οποία θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού, από τα παρακάτω οριζόμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφά τους. Ο φάκελος προσφοράς που συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς φακέλους ,

α) το φάκελο με την αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και

β) το φάκελο της οικονομικής προσφοράς (ο φάκελος που θα περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα σφραγισμένος), πρέπει να υποβληθεί είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφ’ όσον η εξουσιοδότηση φέρει θεωρημένη, από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα, την υπογραφή

τους ή να αποσταλεί με συστημένη επιστολή έως την Τετάρτη 23.7.2014 και ώρα 15:00 από τον/ους ενδιαφερόμενο/ους Ιατρό/ούς στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Νίκης 4, Αθήνα 105 36, 3ος όροφος. Οι υποβαλλόμενοι φάκελοι θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για

τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου». Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικά, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην έδρα του ΤΕΕ, καθώς και στον δικτυακό τόπο αυτού.

Η τελική επιλογή του υποψηφίου Ιατρού θα γίνει από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, η οποία θα αποφασίσει βάσει του Πίνακα Κατάταξης που θα εισηγηθεί η Επιτροπή Αξιολόγησης. Η εν λόγω Επιτροπή θα οριστεί με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για το σκοπό αυτό και θα προβεί στην αξιολόγηση των υποψηφίων με κριτήρια τα απαιτούμενα προσόντα, την επιστημονική κατάρτιση και την εμπειρία στο αντικείμενο της Ιατρικής της Εργασίας σε συνδυασμό με την χαμηλότερη αμοιβή (οικονομική προσφορά). Η Επιτροπή δύναται να καλέσει τους υποψηφίους σε προσωπικές συνεντεύξεις.

Η αμοιβή θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα με την υποβολή Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών. Επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου ποσό θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις οι οποίες ισχύουν, το δε ποσό θα είναι σύμφωνα με το οριζόμενο στην προσφορά του και δεν θα επιδέχεται αναπροσαρμογή καθ” όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Απαραίτητα δικαιολογητι κά που θα συνυποβληθούν μαζί με την αίτηση

1. Πτυχίο ή Δίπλωμα Ιατρικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου.

2. Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος

3. Βεβαίωση Ιδιότητας Μέλους Ιατρικού Συλλόγου

4. Άδεια Τίτλου Ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας όπως πιστοποιείται από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο

5. Πιστοποιητικό του Ιατρικού Συλλόγου ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά

6. Απολυτήριο στρατού ή δικαιολογητικό νόμιμης απαλλαγής από το στρατό, προκειμένου για τους άνδρες, οι οποίοι οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, το αργότερο κατά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

7. Γνωστοποίηση των επιχειρήσεων όπου ο υποψήφιος ασκεί καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στους Ν. 3850/2010 (αρ.9, παρ.4) &3996/2011 (αρ. 29, παρ. 3), προκειμένου να υποβληθεί στο αρμόδιο ΚΕ.Π.Ε.Κ. (Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου)

8. Βεβαιώσεις ανάληψης καθηκόντων ως Ιατρός Εργασίας που να έχουν κατατεθεί σε οποιαδήποτε Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3850/2010 (αρ. 16, παρ.2)

9. Βεβαίωση εργοδότη, εφ’ όσον υπάρχει εμπειρία απασχόλησης σε καθήκοντα Ιατρού Εργασίας

10. Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο θα πρέπει να αναφέρεται τυχόν απασχόλησή του σε Ασφαλιστικούς Φορείς. Για την απόδειξη της εμπειρίας, φωτοαντίγραφα συμβάσεων σε συνδυασμό με Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών, που να καλύπτουν τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας

11. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

12. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/1986) στην οποία να δηλώνουν ότι: «Όλα τα υποβληθέντα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.1599/1986. Επί πλέον δηλώνω ότι έχω τακτοποιημένες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, καθώς και ότι δεν έχω καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, λιποταξία, έγκλημα περί το νόμισμα, παράβαση των διατάξεων του Α.Ν. 375/1936, ψευδή υπεύθυνη δήλωση και ότι δεν τελώ υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη».

Για καλύτερη διαμόρφωση άποψης των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν, πριν τη λήξη προθεσμίας υποβολής ενδιαφέροντος, το κτίριο όπου αυτό στεγάζεται.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του ΤΕΕ, http :// www . porta l . tee . gr / porta l / page / porta l / oikonomiko / prom.

Περίληψή της έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και έχει δημοσιευτεί στον Ελληνικό Τύπο. Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν το ΤΕΕ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Μαρία Κοτσάνη (τηλ: 210 3291327, fax: 210 3291291, e-mail: prom@central.tee.gr).

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στην 1η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Προηγούμενο άρθρο
Όσα ανέφερε ο Α. Λοβέρδος για τις μεταγγραφές
Μενού