Θέσεις Εργασίας στην ΚΘ ΕΠΚΑ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 80

job-hunting2Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για το έργο «Εργασίες Αρχαιολογίας στα ΛΙΓΝΙΤ’ΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑ+ΑΣ Α.Ε».

  • 4 ΠΕ Αρχαιολόγων
  • 6 ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: ΚΘ’ ΕΠΚΑ Σιδηροδρομικού Σταθμού 8,Τ.Κ. 53100 Φλώρινα . Υπόψιν κ. Λ.Γκέλου (τηλ. επικοινωνίας: 23850-28206) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής +ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας ( από 11- 07 – 2014 έως 17-07- 2014 και από 9:00 π.μ έως 14:00 μ.μ).

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
1.500 Θέσεις Εργασίας μέσω ΑΣΕΠ σε Υπουργεία και Δήμους
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Βόλβης
Μενού