Θέσεις εργασίας στην ΛΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 7

assets_LARGE_t_183761_54075110-300x199Η ΛΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων Κορίνθου ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως πέντε (5) από την ημερομηνία πρόσληψης  και όχι πέραν της 31-12-2014, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Αποκάλυψη, Προστασία και Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Σικυώνας, ως ακολούθως:

  • ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 3 ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ
  • ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 6 ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Υπηρεσίας στην διεύθυνση: ΛΖ΄ΕΠΚΑ, Αρχαία Κόρινθος 20007 υπόψη: κου Τσίρτση ή κας Ζαφειροπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2741032650) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της Ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 16-07-2014 έως 22-07-2014).

Για να δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και όλες τις πληροφορίες κατεβάστε την Ανακοίνωση

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία,  Δι@υγεια

Μενού