Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 11

ergasiaaaa-300x225Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίουστο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Προσδιορισμός της σεισμικής ιστορίας, των ρυθμών ολίσθησης, της εξέλιξης του αναγλύφου κατά το Τεταρτογενές και εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας ενεργών ρηγμάτων που βρίσκονται κοντά σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές του Ελληνικού χώρου με τη χρήση των μεθόδων Φωταύγειας, Θερμοχρονολόγησης ιχνών σχάσης και Παλαιοσεισμολογίας» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Γ. Ιωαννίδης), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και (Δια Βίου Μάθηση», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για το παρακάτω έργο:

«Χαρτογράφηση παλαιοσεισμολογικών τομών, εισαγωγή δεδομένων και δημιουργία ψηφιακών χαρτών με τη χρήση GIS»

Σύμφωνα με το Τεχνικό Παράρτημα του προγράμματος:
– Bς αμοιβή ορίζεται το ποσό των 5.000,00€ και
– εκτιμώμενη διάρκεια παράδοσης του έργου 12 μήνες.

Οι εκτιμώμενοι μήνες καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση του Τεχνικού Παραρτήματος του προγράμματος.

Υποβολή πρότασης:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν ειδικό έντυπο υποβολής πρότασης1 στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το ειδικό έντυπο υποβολής πρότασης θα πρέπει να συνοδεύεται από την πρόταση του ενδιαφερόμενου (κείμενο στο οποίο τεκμηριώνει τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι είναι κατάλληλος να υλοποιήσει το ανατιθέμενο έργο της Πρόσκλησης), βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τα προσόντα.

Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1ος όροφος του Κτηρίου του (ιοικητηρίου των Β΄ Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ. 451 10, το αργότερο μέχρι και την 25/7/2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 26510 08545 ή 26510 08547.

Κατεβάστε την Πρόσκληση

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στην ΛΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων
Προηγούμενο άρθρο
Οριστικοποιήθηκε η λίστα των 6.500 δημοσίων υπαλλήλων που θα απολυθούν
Μενού