Θέσεις εργασίας στην ΚΒ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 10

workers-1-1024x982-300x287Η ΚΒ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4)ΥΕ Εργατών/τριών για την υλοποίηση του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου  ένταξης της πράξης «Αποκατάσταση – διαμόρφωση Ακρόπολης Παλαιοκάστρου Μεγίστης και αρχαίου οχυρού Ρω» που υπάγεται στον Άξονα Προτεραιότητας 10 «Χωρική Συνοχή και Συνεργασία στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» του Ε.Π. «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου» του Ε.Σ.Π.Α 2007- 2013, το οποίο θα εκτελεσθεί με την αυτεπιστασία της ΚΒ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων που εδρεύει στο δήμο Ρόδου του νομού Δωδεκανήσου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

  • 100 ΚΒ΄ ΕΠΚΑ ΜΕΓΙΣΤΗ (ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ)    Για το έργο: «Αποκατάσταση – διαμόρφωση Ακρόπολης Παλαιοκάστρου Μεγίστης και αρχαίου οχυρού Ρω». ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ   Από την ημερομηνία της απόφασης πρόσληψης και όχι πέραν της 31-12-2014  ημερομηνία λήξης του έργου. 1
  • 100 Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.-. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ιπποτών – Μεσαιωνική Πόλη, ΤΚ 85100 – ΡΟΔΟΣ, απευθύνοντάς την στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – ΚΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (υπόψη κ. Ζαφειρούλας Χατζήπαπα τηλ. επικοινωνίας: 22413 – 65249, 65200).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Προσλήψεις στο Δήμο Τυρνάβου
Προηγούμενο άρθρο
10.000 ευρώ σε 1.000 νέους για δική τους επιχείρηση
Μενού