10.000 ευρώ σε 1.000 νέους για δική τους επιχείρηση

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 8

images (17)Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει, σύμφωνα με τον Διοικητή του ΟΑΕΔ, κ. Θεόδωρο Αμπατζόγλου, το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ με τίτλο «Επιχειρηματικότητα Νέων με έμφαση στην καινοτομία» για την επιδότηση 1.000 άνεργων ηλικίας 18- 35 ετών με 10.000 ευρώ για τη δημιουργία επιχείρησης.

Για να υποβάλλει κάποιος υποψηφιότητα στο πρόγραμμα, στις βασικότερες προϋποθέσεις περιλαμβάνεται να έχει συμμετάσχει στη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης, να έχει παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας του ΟΑΕΔ και να έχει κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ.

Η αίτηση, η υπεύθυνη δήλωση και το επιχειρηματικό σχέδιο για την υπαγωγή κατατίθεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά σε ειδική περιοχή της επίσημης ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται αρχικά η συμπλήρωση του ατομικού ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του υποψηφίου. Μετά την καταχώριση της ηλεκτρονικής αίτησης εμφανίζεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης. Στην περίπτωση που η αίτηση δεν εκτυπωθεί ταυτόχρονα με την υποβολή της, δεν υπάρχει δυνατότητα αναζήτησής της από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος μπορεί να ελέγχει την πορεία της (π.χ. αξιολόγηση, προέγκριση κλπ), καταχωρώντας το ατομικό ΑΦΜ και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης.

Το χρηματοδοτικό σχήμα

Κάθε νέος επαγγελματίας που θα μπει στο πρόγραμμα θα πάρει 10.000 ευρώ σε τρεις δόσεις, μέσα σε διάστημα 12 μηνών.

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη δόση, ύψους 4.000 ευρώ καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στη δράση. Τα υπόλοιπα 6.000 ευρώ καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις των 3.000 ευρώ η κάθε μία, μετά τη λήξη κάθε εξαμήνου από την υπαγωγή και αφού έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος ανά εξάμηνο για να διαπιστωθεί η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.

Γι’ αυτό το σκοπό ο επαγγελματίας καλείται να παρουσιάσει μία σειρά από τιμολόγια. Από αυτά φαίνεται ότι τα χρήματα που έχει πάρει από το πρόγραμμα τα έχει χρησιμοποιήσει, αποκλειστικά, για να «στήσει» την επιχείρησή του.

Τα τιμολόγια μπορούν να αφορούν δαπάνες όπως: λειτουργικά έξοδα για μίσθωση χώρου, παροχής υπηρεσιών για νομική και λογιστική υποστήριξη, παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κλπ.), γραφική ύλη, αποσβέσεις παγίων, ασφαλιστικές εισφορές του δικαιούχου καθώς και δαπάνες που αφορούν στο μισθολογικό και μη κόστος.

Σημειώνεται, επίσης, ότι η αξία των τιμολογίων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το εκάστοτε ποσό της επιχορήγησης, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Προϋποθέσεις ένταξης

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχει κάποιος που πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

 • Είναι άνεργος, με δελτίο ανεργίας σε ισχύ (μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης της δραστηριότητάς του στη ΔΟΥ).
 • Έχει συμμετάσχει στη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης (πραγματοποιείται στον ΟΑΕΔ).
 • Έχει παρακολουθήσει και ολοκληρώσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ (μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ΔΟΥ).
 • Έχει ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου Κράτους-Μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχει δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
 • Έχει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
 • Σε περίπτωση άνδρα υποψηφίου, έχει εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
 • Είναι από 18 έως 35 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα.
 • Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και μετά. Διαφορετικά θα πρέπει να κάνει έναρξη μέσα σε διάστημα δύο μηνών από την προέγκριση της αίτησης του-το αργότερο.
 • Στο πρόγραμμα εντάσσονται, επίσης, ατομικές επιχειρήσεις καθώς και μέλος (με την προϋπόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο):
  – Ομόρρυθμης Εταιρίας (ΟΕ)
  – Ετερόρρυθμης Εταιρίας (ΕΕ), μόνο για το ομόρρυθμο μέλος της
  – Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και
  – Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (ΙΚΕ)

Ωστόσο, το ποσοστό συμμετοχής δεν μπορεί να μεταβληθεί κάτω του 51% σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Ποιοι εξαιρούνται από το πρόγραμμα

1. Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.)

2. Όσοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως.

3. Όσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, κλπ.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.

4. Πλανόδιες επιχειρήσεις.

5. Κυλικεία σχολείων, Οργανισμών κλπ. που η ανάθεση της λειτουργίας και εκμετάλλευσης τους γίνεται κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού.

6. Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις.

7. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

8. Όσοι δημιουργούν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ.

9. Όσοι έχουν επιχορηγηθεί από Προγράμματα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών κατά το παρελθόν.

10. Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση από την 1/1/2005 και μετά.

Μερικά παραδείγματα καινοτομίας αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω:

 • νέες μέθοδοι στην παρασκευή τελικών και άλλων προϊόντων
 • υπηρεσίες με νέες πρώτες ύλες
 • χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον υλικών
 • τα προϊόντα βιοτεχνολογίας
 • τεχνολογίες αισθητηρίων
 • τα προϊόντα για την παροχή προστασίας του χρήστη
 • νέα είδη υπηρεσιών πιστοποίησης
 • ψηφιακός χειρισμός προϊόντων
 • ηλεκτρονικοί κατάλογοι
 • υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού πρωτότυπο προϊόντος
 • ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών εξομοίωσης και μοντελοποίησης
 • παροχή νέων εφαρμογών και προγραμμάτων πολυμέσων
 • εφαρμογή τηλεματικής και ψηφιακών συστημάτων μετάδοσης κλπ.

Εναλλακτικά μπορεί να ορισθεί ότι η καινοτομία συνίσταται στην παραγωγή, την αφομοίωση και την εκμετάλλευση με επιτυχία των νέων επιτευγμάτων ή ιδεών στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στην ΚΒ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Προηγούμενο άρθρο
Εκπαιδευτές ζητάει το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο
Μενού