Θέσεις εργασίας στη ΛΣΤ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 24

assets_LARGE_t_183761_54075110-300x199Η ΛΣΤ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. ΚΑΙ ΚΛΑΣ. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων και για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31-12-2014  με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου ως εξής:

  • Π.Ε ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Μία (1) θέση Οδική Σύνδεση περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά-Νότου
  • ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (ομάδα Α) και ελλείψει αυτού ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων Ζωγραφικής και Έργων Τέχνης Μία (1) θέση Πάλαιρος

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή κατά τις ώρες 09:00 – 13:00, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση Αγ. Αθανασίου 4, 302 00 Μεσολόγγι, (τηλ. επικοινωνίας: 26310 55654) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (17 – 07 -2014 έως και 23 -07– 2014)

Δείτε την Ανακοίνωση

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μενού